متن آهنگ Speak از John D. یاس Arsha Michaels

آلبوم: Speak

👁 ١٣٠Your voice is quiet translate

My head is full of noise translate

Your voice is quiet translate

My head is full of noise translate

I want to hear you Speaking translate

I want to hear you Speaking translate

I want to hear you Speaking translate

So Speak to me in a way that I can hear translate

Open up my ears so I can hear translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

Your voice is power translate

My heart is made of stone translate

Your voice is power translate

My heart is made of stone translate

I want to hear you Speaking translate

I want to hear you Speaking translate

I want to hear you Speaking translate

So Speak to me in a way that I can hear translate

متن آهنگ Speak از John D. یاس Arsha Michaels

Open up my ears so I can hear translate

Speak spirit, Speak translateI *** listening translate

Speak spirit, Speak translate

I *** listening translate

Speak spirit, Speak translate

I *** listening translate

Speak spirit, Speak translate

I *** listening translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background