متن آهنگ Te Amo از Joel Nava

👁 ٣٤Te Amo, Te Amo translate

She says to me translate

I hear the pain in her voice translate

Then we danced underneath the candelabra translate

She takes the lead translate

That's when I saw it in her eyes, it's over translate

Then she said Te Amo translate

Then she put her hand around me waist translate

I told her no translate

She cried Te Amo translate

I told her I'm not gonna run away translate

But let me go translate

My soul is crying translate

Without asking why translate

I said Te Amo translate

Wish somebody'd tell me what she said? translate

Don't it mean I love you translate

Think it means I love you translate

Don't it mean I love you translate

Te Amo, Te Amo translate

She's scared to breathe translate

I hold her hand, I got no choice uh translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

Pulled me out on the beach, danced in the water translate

I start to leave translate

She's begging me and asking why it's over translate

Then she said Te Amo translate

Then she put her hand around me waist translate

I told her no translate

She cried Te Amo translate

I told her I'm not gonna run away translate

But let me go translate

My soul is crying translate

Without asking why translate

I said Te Amo translate

Wish somebody'd tell me what she said? translate

Don't it mean I love you translate

Think it means I love you translate

Don't it mean I love you translate

Listen we can dance translate

But you gotta watch your hands translate

Watch me all night translate

I’m moving through the light

Because I understand translate

متن آهنگ Te Amo از Joel Nava

That we all need love translate

And I'm not afraid translate

To feel the love but I don't feel that way translate

Then she said Te Amo translate

Then she put her hand around me waist translate

I told her no translateShe cried Te Amo translate

I told her I'm not gonna run away translate

But let me go translate

My soul is crying translate

Without asking why translate

I said Te Amo translate

Wish somebody'd tell me what she said? translate

Don't it mean I love you translate

Think it means I love you translate

Don't it mean I love you translate

Think it means I love you translate

Te Amo translate

Te Amo translate

Don't it means I love you translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background