متن آهنگ Tell Me از Joan As Police Woman

👁 ٣٠Tell Me, Tell Me, Tell Me translate

(What, what) What do you want? translate

Tell Me, Tell Me, Tell Me translate

(What, what) What do you need? translate

Tell Me, Tell Me, Tell Me translate

(What, what) What do you want? translate

Tell Me, Tell Me, Tell Me translate

(What, what) What do you need? translate

You know the sign says "Free Admission" translate

So what do you say translate

You can start at the beginning translate

No one's listening at the door frame translate

You got to separate now translate

What's real translate

What's not real translate

Tell Me, Tell Me, Tell Me translate

(What, what) What do you want? translate

Tell Me, Tell Me, Tell Me translate

(What, what) What do you need? translate

Tell Me, Tell Me, Tell Me translate

(What, what) What do you want? translate

Tell Me, Tell Me, Tell Me translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

(What, what) What do you need? translate

You know I want the everlasting translate

So what do you say? translate

We don't have to right an ending translate

You know, it's all there for the asking translate

Why don't we separate now translate

What's real translate

What's not real translate

Tell Me, Tell Me, Tell Me translate

(What, what) What do you want? translate

Tell Me, Tell Me, Tell Me translate

(What, what) What do you need? translate

Tell Me, Tell Me, Tell Me translate

(What, what) What do you want? translate

Tell Me, Tell Me, Tell Me translate

(What, what) What do you need? translate

Try taking the invitation translate

Lay it on me translate

Animal communication translate

Stop and spin translate

متن آهنگ Tell Me از Joan As Police Woman

Tell Me, Tell Me, Tell Me translate

What do you want? translate

Tell Me, Tell Me, Tell Me translate

What do you need? translate

Tell Me now, Tell Me all of it translate

Tell Me now translate

Tell Me what do you want now translateTell Me all of it, Tell Me now translate

What do you need now translate

Tell Me all of it, Tell Me now translate

Tell Me what do you want now translate

Tell Me all of it, Tell Me now translate

What do you need translate

Tell Me, Tell Me, Tell Me translate

(What, what) What do you want? translate

Tell Me, Tell Me, Tell Me translate

(What, what) What do you need? translate

Tell Me, Tell Me, Tell Me translate

(What, what) What do you want? translate

Tell Me, Tell Me, Tell Me translate

(What, what) What do you need? translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background