متن آهنگ Bajo la luna از J Balvin

👁 ٧١Hazme el amor como si me odiaras translate

y bésame como si me extrañaras

tan solo deja tu huella en mi cama translate

y que las sabanas ardan en llamas translate

Es que me altero cuando yo te veo translate

no podemos ocultar el deseo translate

tener tu cuerpo es lo que yo quiero translate

Bajo la luna llena translate

olvidémonos de las penas

quémame *** tu cuerpo nena

que la noche es pasajera Y si nos vamos lejos de la gente translate

en una esquina oscura saquemos lo de inocente translate

con la luz apaga' translate

silencio no digas na' translate

Tu mirada a mí me dice

que yo sé que te encanta

sube la temperatura translate

tu estas bien dura translate

no pierdas el tiempo mama translate

ven vámonos a viajar

tu sabes cómo lo hacemos

dale baby baja translate

Bajo la luna llena translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

olvidémonos de las penas

quémame *** tu cuerpo nena

que la noche es pasajera Me encanta cuando me baila de espalda translate

me dice un secreto se sube la falda translate

hay algo en su mirada translate

no sé lo que será

me lleva a delirar y yo no sé qué pasara

La luna me detesta translate

tu sabes que me afecta translate

esperando el momento translate

esta es la noche perfecta translate

de ti estoy sediento translate

sabes que no te miento translate

mis pulsaciones suben translate

entre más cerca te siento

Bajo la luna llena translate

olvidémonos de las penas

quémame *** tu cuerpo nena

que la noche es pasajera Hazme el amor como si me odiaras translate

y bésame como si me extrañaras

tan solo deja tu huella en mi cama translate

y que las sabanas ardan en llamas translate

Es que me altero cuando yo te veo translate

متن آهنگ Bajo la luna از J Balvin

no podemos ocultar el deseo translate

tener tu cuerpo es lo que yo quiero translate

Bajo la luna llena translate

olvidémonos de las penas

quémame *** tu cuerpo nena

que la noche es pasajera Urba translate

Rome translateLa mano negra translate

Trabajando *** los mejores translate

The business translate

La familia translate

J Balvin translate

nos fuimos al infinito translate

desde Infinity Music translate

The business translate

Mostie translate

Los Evo Jedais translate

Urba translate

Rome translate

La mano negra translate

Mostie translate

J Balvin man come on translate

Estamos rompiendo translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background