تصویر آهنگ 06 از Irwin René Abularach-Sierra

متن آهنگ 06 از Irwin René Abularach-Sierra

👁 ٨In the name of, translate

And by the power of, translate

The holy spirit, translate

May we invoke your, translate

Intercession for, translate

The children of England. translate

Some of whom have seen, translate

Murder so obscene, translate

Some of whom have been, taken, translate

Let not another child, be slain. translate

Let not another search be made in vain. translate

Jah forgive us, translate

For forgetting. translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

Jah help us! translate

We need more loving. translate

See the teachers, translate

Are representing you, translate

So badly, translate

That not many can see you. translate

Let not another child, be slain. translate

Let not another search be made in vain. translate

Jah calls the ones who's, translate

Beliefs *** children to, translate

Feel the love of you and be healed, translate

And may we all cry too, translate

متن آهنگ 06 از Irwin René Abularach-Sierra

For representing you, translate

So badly, so badly. translate

Jah forgive us, translateFor forgetting, translate

Oh Jah help us! translate

To be forgiving. translate

The teachers, are representing you, translate

So badly that not many can see you. translate

Let not another search be, made in vain. translate

Let not another child be slain. translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background