متن آهنگ Lover از Inna

آلبوم: Party Never Ends

👁 ١٣٧La da da da dee da translate

La da da dee da da da da da translate

La da da da dee da translate

La da da dee da da da da da translate

One, two Three Four! translate

I think I'm ready for you translate

You take my higher, get me to cloud nine translate

Going to the light translate

Yeah you can see what you want translate

It doesn't matter cause we shine tonight translate

I won't let you go translate

So baby give me more translate

Don't let me dancing on my own translate

Yeah you can fool me on translate

And I can make your body flow translate

Cause you, you and I will run the show translate

In this moment you're all I want translate

... Until the end of time translate

Cause we are written in the sky translate

Get close to my lips translate

Lock you up in my kiss translate

Tell me you will be mine tonight translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

You will be mine tonight translate

Be my Lover translate

Be my Lover translate

Now let me... To you translate

You've got my heart beating like a truck translate

So your help is done translate

Yeah you can take all you want translate

Do what you like translate

Cause I'm all yours tonight translate

Love my *** ride translate

So baby give me more translate

Don't let me dancing on my own translate

Yeah you can fool me on translate

And I can make your body flow translate

Cause you, you and I will run the show translate

In this moment you're all I want translate

... Until the end of time translate

Cause we are written in the sky translate

Get close to my lips translate

Lock you up in my kiss translate

Tell me you will be mine tonight translate

متن آهنگ Lover از Inna

You will be mine tonight translate

Be my Lover translate

Be my Lover translate

Be my Lover translate

Caught in a moment translateIt's just you and me translate

Where have you been all my life translate

Come be my Lover and take me away translate

Touch me and turn up my heart translate

Get close to my lips translate

Lock you up in my kiss translate

Tell me you will be mine tonight translate

You will be mine tonight translate

Be my Lover translate

Be my Lover translate

Be my Lover translate

Be my Lover translate

Be my Lover translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background