متن آهنگ Inna Mega Mix از Inna

آلبوم: I Am the Club Rocker

👁 ١٥٥INNA translate

I saw you saturday night. translate

You were in club I was right. translate

You told me you're so sorry. translate

I think I heard that story. translate

You lied to me every time. translate

Don't worry I will be fine. translate

I think I'm going crazy. translate

Stop calling me your baby. translate

No way baby no way baby. translate

I think I told you once. translate

I leave you if you do that to me. translate

How you gonna feel if I told you that. translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

When you really really want me. translate

I will never come back. translate

Nobody, nobody is coming back translate

Nobody, nobody is coming back translate

I saw you saturday night. translate

You were in club I was right. translate

You lied to me every time. translate

Don't worry I will be fine. translate

No way baby no way baby. translate

I think I told you once. translate

I leave you if you do that to me. translate

How you gonna feel if I told you that. translate

متن آهنگ Inna Mega Mix از Inna

When you really really want me. translate

I will never come back. translate

Nobody, nobody is coming back. translateWaiting for too long. translate

But I will be so strong. translate

And you wïll be so lonely, lonely.

Waiting for to long. translate

But I will be so strong. translate

And you wïll be so lonely, lonely.

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background