تصویر آهنگ Endless از Inna

دانلود + متن آهنگ Endless از Inna

👁 ٦٤٨
امتیاز ٧.٠ از ٤ نظرAs I'm going going down translate

I have dreamed a better place translate

As the world turns round and round translate

Start is always in my fate translate

Sometimes you go away translate

A million miles away translate

دانلود آهنگ Endless از Inna

Sometimes you don't know where translate

Don't worry I'll be there translate

Can you bring me sunrise, can you bring me the sunrise translate

Can you bring the sun in my way translate

Can you bring me sunrise, can you bring me the sunrise translate

Can you bring the sun in my life translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

Now I close my eyes again translate

And I'm thiking to myself translate

Will I ever love again translate

Hope you'll be a better man translate

Sometimes you go away translate

A million miles away translate

Sometimes you don't know where translate

Don't worry I'll be there translate

Can you bring me sunrise, can you bring me the sunrise translate

Can you bring the sun in my way translate

متن آهنگ Endless از Inna

Can you bring me sunrise, can you bring me the sunrise translate

Can you bring the sun in my life translate

Sometimes you go away translateA million miles away translate

Sometimes you don't know where translate

Don't worry I'll be there translate

Can you bring me sunrise, can you bring me the sunrise translate

Can you bring the sun in my way translate

Can you bring me sunrise, can you bring me the sunrise translate

Can you bring the sun in my life translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background