متن آهنگ Canısı از Ibrahim Erkal

👁 ٦٣Gidemem gidemem translate

Seni terk edemem translate

Ölürüm ölürüm

Ben sensiz edemem translate

Gidemem gidemem translate

Seni terk edemem translate

Ölürüm ölürüm

Ben sensiz edemem Canısı Canısı Canısı

Canısı Canısı

Ömrümün yarısı

Ben senden ayrılmam

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

Alnımın yazısı

Canısı Canısı

Ömrümün yarısı

Ben senden ayrılmam

Alnımın yazısı

Duymasam sesini translate

Tutmasam elini translate

Tatmasam tenini translate

Buna dayanamam translate

Duymasam sesini translate

Tutmasam elini translate

متن آهنگ Canısı از Ibrahim Erkal

Tatmasam tenini translate

Buna dayanamam Canısı Canısı Canısı

Canısı CanısıÖmrümün yarısı

Ben senden ayrılmam

Alnımın yazısı

Canısı Canısı

Ömrümün yarısı

Ben senden ayrılmam

Alnımın yazısı

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background