تصویر آهنگ Come Alive از Hugh Jackman Keala Settle Daniel Everidge Zendaya

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Come Alive از Hugh Jackman Keala Settle Daniel Everidge Zendaya

👁 ٣١٤You stumble through your days تو در طول روزها دست و پا میزنی

Got your head hung low سرت رو پایین انداختی

Your skies' a shade of grey آسمان برای تو ی سایه خاکستری هست

Like a zombie in a maze مثل یک زامبی در پیچ خم

You're asleep inside تو داخل خوابی

But you can shake awake اما می تونی بیداری شوی

'Cause you're just a dead man walking چون تو فقط یه مرد مرده هستی که راه می رود

Thinking that's your only option فکر کن که تنها گزینه هست

But you can flip the switch and brighten up your darkest day اما شما می تواند سویئچ را بچرخانید و تاریک ترین روز خود را روشن کنید

Sun is up and the color's blinding خورشید طلوع می کند و رنگها ساخته میشن

Take the world and redefine it دنیا را بگیر و آن را یک بار دیگر تعریف کن

Leave behind your narrow mind ذهن تنگ خود را رها کنید

You'll never be the same تو هرگز مثل قبل نخواهی بود

Come Alive, Come Alive زنده بیا زنده بیا

Go and light your light translate

دانلود آهنگ Come Alive از Hugh Jackman Keala Settle Daniel Everidge Zendaya

Let it burn so bright translate

Reaching up translate

To the sky translate

And it's open wide translate

You're electrified translate

When the world becomes a fantasy translate

And you're more than you could ever be translate

'Cause you're dreaming with your eyes wide open translate

And you know you can't go back again translate

To the world that you were living in translate

'Cause you're dreaming with your eyes wide open translate

So, Come Alive! translate

I see it in your eyes translate

You believe that lie translate

That you need to hide your face translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

Afraid to step outside translate

So you lock the door translate

But don't you stay that way translate

No more living in those shadows translate

You and me, we know how that goes translate

'Cause once you see it, oh you'll never, never be the same translate

We will be the light that's turning translate

Bottle up but keep on shining translate

You can prove there's more to you translate

You cannot be afraid translate

Come Alive, Come Alive زنده بیا زنده بیا

Go and light your light translate

Let it burn so bright translate

Reaching up translate

To the sky translate

And it's open wide translate

You're electrified translate

When the world becomes a fantasy translate

And you're more than you could ever be translate

'Cause you're dreaming with your eyes wide open translate

And we know we can't be go back again translate

To the world that we were living in translate

'Cause we're dreaming with our eyes wide open translate

So, Come Alive! translate

Come one! translate

Come all! translate

متن آهنگ Come Alive از Hugh Jackman Keala Settle Daniel Everidge Zendaya

Come in! translate

Come on! translate

To anyone who's bursting with a dream translate

Come one! translate

Come all! translate

You hear translate

The call translateTo anyone who's searching for a way to break free translate

Break free! translate

Break free! translate

When the world becomes a fantasy translate

And you're more than you could ever be translate

'Cause you're dreaming with your eyes wide open translate

And we know we can't be go back again translate

To the world that we were living in translate

'Cause we're dreaming with our eyes wide open translate

(Hey!) translate

When the world becomes a fantasy translate

And you're more than you could ever be translate

'Cause you're dreaming with your eyes wide open translate

And we know we can't be go back again translate

To the world that we were living in translate

'Cause we're dreaming with our eyes wide open translate

'Cause we're dreaming with our eyes wide open translate

So Come Alive! (Come Alive!) translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background