تصویر آهنگ Meeting With Doozakhian از Homay

متن آهنگ Meeting With Doozakhian از Homay

👁 ٥٩آن دم که مــــرا مــــی زده بـر خـــاک سپـ

زیـــــر کفنــــــم خمــــــره ای از بـــــاده گذار

تــــا در سفـــــر دوزخ از ایــن بــــــاده بنوش

یک خمـــره شـــراب ارغـــوان بــرم به سوغات

هرقدر که در خاک ننوشیدم از این باده ص

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

بــر پــایـــه پیمانــه و شـادی است اســـاسـم

گر همچــو همــــای از عـطش عشق بسـوزم

تنظیم مشعل سیاوش

آن دم که مــــرا مــــی زده بـر خـــاک سپــار

متن آهنگ Meeting With Doozakhian از Homay

زیـــــر کفنــــــم خمــــــره ای از بـــــاده گذار

تــــا در سفـــــر دوزخ از ایــن بــــــاده بنوشتنظیم مشعل سیاوش ـ

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background