متن آهنگ Dobareh Iran از Hojat Ashrafzadeh

آلبوم: Dobareh Iran

دوباره ایران

👁 ٥٠네가 원하는건 뭐든지 translate

말해 어떤 거든지 translate

뭐든지 말해도 돼 뭐를 원해 translate

네가 꿈꿔 왔던 모든 걸 다 말해 translate

괜찮아 괜찮아 괜찮아 translate

나는 이제 네 여자 잖아 translate

너의 숨겨둔 환상을 다 말해도 돼 translate

내가 놀랄까 봐 망설이는데 translate

사실 나 그렇게 착한 여자 아닌데 translate

괜찮아 괜찮아 괜찮아 translate

나도 기대하고 있잖아 translate

지금 날 보고 떠오르는걸 다 말해 translate

우우 나 기다리고 있어 translate

우우 다 들어줄 수 있어 translate

원하는 건 뭐든지 translate

말해 어떤 거든지 translate

망설이지 말고 말해봐 baby translate

우우 나 준비하고 있어 translate

우우 이렇게 네 앞에서 translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

원하는 건 뭐든지 translate

말해 어떤 거든지 translate

오늘밤은 다 들어주고 싶어 translate

맘이 열리기 까지는 힘든데 translate

맘이 열리고 나면 뭐든 다돼 translate

괜찮아 괜찮아 괜찮아 translate

나는 결심을 했으니까 translate

자유롭게 상상을 해봐 뭐를 원해 translate

생각이 잘 나도록 도와 줄께 translate

지금부터 나를 잘 바라보면 돼 translate

괜찮아 괜찮아 괜찮아 translate

내게서 시선을 떼지마 translate

생각 나는 게 있을 때 마다 말해 translate

우우 나 기다리고 있어 translate

우우 다 들어줄 수 있어 translate

원하는 건 뭐든지 translate

말해 어떤 거든지 translate

망설이지 말고 말해봐 baby translate

متن آهنگ Dobareh Iran از Hojat Ashrafzadeh

우우 나 준비하고 있어 translate

우우 이렇게 네 앞에서 translate

원하는 건 뭐든지 translate

말해 어떤 거든지 translate

오늘밤은 다 들어주고 싶어 translate

결심을 하기 까지 힘들었어 translate하지만 기다려 주는 널 보며 translate

내 맘이 조금씩 열렸어 그래서 translate

우우 나 기다리고 있어 translate

우우 다 들어줄 수 있어 translate

원하는 건 뭐든지 translate

말해 어떤 거든지 translate

망설이지 말고 말해봐 baby translate

우우 나 준비하고 있어 translate

우우 이렇게 네 앞에서 translate

원하는 건 뭐든지 translate

말해 어떤 거든지 translate

오늘밤은 다 들어주고 싶어 translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background