متن آهنگ Dobareh Iran از Hojat Ashrafzadeh

دوباره ایران - Dobareh Iran

- 211 👁네가 원하는건 뭐든지 말해 어떤 거든지 뭐든지 말해도 돼 뭐를 원해 네가 꿈꿔 왔던 모든 걸 다 말해 괜찮아 괜찮아 괜찮아 나는 이제 네 여자 잖아 너의 숨겨둔 환상을 다 말해도 돼 내가 놀랄까 봐 망설이는데 사실 나 그렇게 착한 여자 아닌데 괜찮아 괜찮아 괜찮아 나도 기대하고 있잖아 지금 날 보고 떠오르는걸 다 말해 우우 나 기다리고 있어 우우 다 들어줄 수 있어 원하는 건 뭐든지 말해 어떤 거든지 망설이지 말고 말해봐 baby 우우 나 준비하고 있어 우우 이렇게 네 앞에서

원하는 건 뭐든지 말해 어떤 거든지 오늘밤은 다 들어주고 싶어 맘이 열리기 까지는 힘든데 맘이 열리고 나면 뭐든 다돼 괜찮아 괜찮아 괜찮아 나는 결심을 했으니까 자유롭게 상상을 해봐 뭐를 원해 생각이 잘 나도록 도와 줄께 download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
지금부터 나를 잘 바라보면 돼 괜찮아 괜찮아 괜찮아 내게서 시선을 떼지마 생각 나는 게 있을 때 마다 말해 우우 나 기다리고 있어 우우 다 들어줄 수 있어 원하는 건 뭐든지 말해 어떤 거든지 망설이지 말고 말해봐 baby 우우 나 준비하고 있어 우우 이렇게 네 앞에서 원하는 건 뭐든지 말해 어떤 거든지 오늘밤은 다 들어주고 싶어 결심을 하기 까지 힘들었어

하지만 기다려 주는 널 보며 내 맘이 조금씩 열렸어 그래서 우우 나 기다리고 있어 우우 다 들어줄 수 있어 원하는 건 뭐든지 말해 어떤 거든지 망설이지 말고 말해봐 baby 우우 나 준비하고 있어 우우 이렇게 네 앞에서 원하는 건 뭐든지 말해 어떤 거든지 오늘밤은 다 들어주고 싶어 download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه