متن آهنگ Stained از HMLTD

👁 ٥٠They told me, Assad was Stained translate

I replied that the Pentagon's Stained translate

Stockholm, Cairo, Reykjavik Stained, translate

Paris, Hanoi, Lima Stained, translate

What's the point we're all the same, translate

I think everyone's a little Stained. translate

Lisbon, Phoenix, Ottawa Stained, translate

Bangkok, Lagos, [?] Stained, translate

What's the point we're all the same, translate

I think everyone's a little Stained, translate

Mother Theresa was probably Stained, translate

My mother and my father Stained. translate

London is Stained, translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

Athens is Stained, translate

Rabat is Stained. translate

Quito is Stained, translate

Istanbul Stained, translate

[?] is Stained. translate

Melbourne is Stained, translate

Bogotá is Stained,

Tel Aviv Stained. translate

Nairobi is Stained, translate

Kingston is Stained, translate

Moscow is Stained. translate

متن آهنگ Stained از HMLTD

Beijing is Stained, translate

Turin is Stained, translate

Manila is Stained. translateBerlin is Stained, translate

Havana is Stained, translate

Rio is Stained. translate

I'll never go away, translate

I'll never go away, translate

I'll never go away, translate

I'll never go away. translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background