تصویر آهنگ فیروز از هیچکس

متن آهنگ فیروز از هیچکس

آلبوم: Firooz

Firooz

👁 ١٠٨امسال به تش

رسیدو هنوز بازه باغ وحش

لش امروز گشت

ایست پشم دوباره

دوباره آهنگ بلند

پخش برقص برقص برقص

بگیریم برده داری رو جشن

آآآآ برقص برقص برقص

بگیریم برده داری رو جشن

کارکار تا آخر شب

روزمرگی عادت بد

رئیس اینم یه عکس از خونوادم

من نون آورشم

بیا دفتر آخر وقت

میره ولی هیچکی نیست حتی باورشم

رسیده آخره خط

پیاده میشم پیاده میشم

ولی درا قفل از رو بخت بد میزاره کارد زیر گلوش

جیبشو خالی میکنه

قبض برق و پرتش میکنن

زمین خاک بشینه روش

حاجی فیروزه

سالی یه روزه

ساله یه روزه؟

نه واسه هر روزه

حاجی فیروزه

ارباب خودم

ساملی علیکم

از این آدم مثه خر کار کشیدیو

جایی نی بره چون

پولو ندادی حساب بانکیت هی بشه پر

حاجی فیروزه

ارباب خودم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

سام علی علیکم

از این آدم مثه خر کار کشیدیو

جایی نی بره چون

پولو ندادی حساب بانکیت هی بشه پر

بعد طرفای اِفریقا هر روزشون نوروزه

آخه اینجوری حساب بکنی پره حاجی فیروزه

اجداد ما از کجا خریدنت

چیه حقیقتت شاید جنگ بوده کشورت

موقع پریدنت هنو گذرنامت دست ارباب دریدته؟

حاجی فیروزه

سالی یه روزه

ساله یه روزه؟

نه واسه هر روزه

قوزه بالا قوزه

اونجا حالا خوبه

لهجش سوژه

نمیدم پولشو بسازه بسوزه

چیزی گفت بزن تو پوزش

چ! عتیقه ها

انگار همین الان در اومدن از تو موزه

حاجی فیروزه

ارباب خودم

ساملی علیکم

از این آدم مثه خر کار کشیدیو

جایی نی بره چون

پولو ندادی حساب بانکیت هی بشه پر

حاجی فیروزه

ارباب خودم

ساملی علیکم

از این آدم مثه خر کار کشیدیو

جایی نی بره چون

پولو ندادی حساب بانکیت هی بشه پر

میگن از زیر زمین اومدم

متن آهنگ فیروز از هیچکس

مطربم همه منو میشناسن

من با همه غریبم

همینه مشکلم

ملیجکم

پشت این نقاب حبس انگار کهریزکم

روم سیاه نژاد پرستیم

ظاهرفریب تر از روسپیاا

منم حاجی فیروزم

یاد آور زشتی ها بدهکارامروز

طلبکار دیروزمرویاهام دران دشت

خواستم تهمتن باشم ولی

فهمیدم اژدهام

چون میگن دمم گرم

شعرا سنگین بلند گو ها عصا میخوانو

صداشون بلنده از کمردرد

ارباب خودم

ساملی علیکم

از این آدم مثه خر کار کشیدیو

جایی نی بره چون

پولو ندادی حساب بانکیت هی بشه پر

حاجی فیروزه

ارباب خودم

ساملی علیکم

ساملی علیکم

ده میگم ساملی علیکم

ساملی علیکم

پولو ندادی حساب بانکیت هی بشه پر

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background