متن آهنگ شیرین جانا از هایده

Shirin Jaan

👁 ١٠٦٨
امتیاز ٨.٥ از ٢ نظرشکست عهد منو

شکست عهد منو گفت هرچه بود گذشت

به گریه گفتمش آری ولی چه زود گذشت

بهار بود و

بهار بود و تو بودی عشق بود و امید

بهار رفت و تو رفتی و هرچه بود گذشت

ایشن لهدوریت فره هولمه

شیرین گیان - شیرین آی گشت کهس

چه نه بیستون غه م له کولمه

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

شیرین گیان - کو بیستون چهس

کو وهکی بیستون ارام چو خاکه

شیرین گیان - له تورهش کیشم

له کو وهکی غهمت جهرگم پرچاکه

شیرین گیان - هی نازدارهکهم

شیرین و شیرین شیرین گشت کهسم

ناز دار شیرین - ناز شیرین - شیرین گشت کهسم

عشق تو داسه تیشه وه دهسم

عشق تو داسه تیشه وه دهسم

متن آهنگ شیرین جانا از هایده

یهشو ارای چه له بیستون ناد

شیرین گیان - دهنگهکی تیشهم

هاتمه له خواوت نازت وهکیشمشیرین گیان - هی نازدارهکهم

شیرین و شیرین شیرین گشت کهسم

ناز دار شیرین - ناز شیرین - شیرین گشت کهسم

عشق تو داسه تیشه وه دهسم

عشق تو داسه تیشه وه دهسم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background