تصویر آهنگ Shanehayat از هایده

دانلود + متن آهنگ Shanehayat از هایده

آلبوم: Shanehayat

👁 ٢٠٦
امتیاز ١٠.٠ از ١ نظرﺳﺮ ﺑﻪ ﺭﻭﯼ ﺷﺎﻧﻪ های ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺖ ﻣﯿﮕﺬﺍﺭﻡ

ﻋﻘﺪﻩ ﺩﻝ ﻣﯽ ﮔﺸﺎﯾﺪ ﮔﺮﯾﻪ ﺑﯽ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﻡ

ﺳﺮ ﺑﻪ ﺭﻭﯼ ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺖ ﻣﯿﮕﺬﺍﺭﻡ

ﻋﻘﺪﻩ ﺩﻝ ﻣﯽ ﮔﺸﺎﯾﺪ ﮔﺮﯾﻪ ﺑﯽ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﻡ

... translate

ﺍﺯ ﻏﻢ ﻧﺎ ﻣﺮﺩﻣﯽ ﻫﺎ ﺑﻐﺾ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺳﯿﻨﻪ ﺩﺍﺭﻡ

دانلود آهنگ Shanehayat از هایده

ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ شانه هایت را ﺑﺮﺍﯼ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ دوست دارم

ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ

ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ

ﺑﯽ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ

ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ

ﺧﺎﻟﯽ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺧﻮﺍﻫﯽ ﻣﻦ ﺑﺮﺗﺮ ﺍﺯ ﺁﻻﯾﺶ ﺗﻦ

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

ﻣﻦ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﺗﻦ ﺑﺮﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ

ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ

ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ

ﻋﺸﻖ ﺻﺪﻫﺎ ﭼﻬﺮﻩ ﺩﺍﺭﺩ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺁﯾﻨﻪ ﺩﺍﺭﻩ عشق

ﻋﺸﻖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭼﻬﺮﻩ ﺁﯾﻨﻪ ﺩﯾﺪﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ

ﺩﺭ ﺧﻤﻮﺷﯽ ﭼﺸﻢ ﻣﺎ ﺭﺍ ﻗﺼﻪ ﻫﺎ و ﮔﻔﺘﮕﻮهاﺳﺖ

ﻣﻦ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﺬﺑﻪ ﻣﺤﺮﺍﺏ ﺩﯾﺪﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ

ﻣﻦ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﺗﻦ ﺑﺮﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ

ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ

ﺑﯽ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ

متن آهنگ Shanehayat از هایده

ﺩﺭ ﻫﻮﺍﯼ ﺩﯾﺪﻧﺖ ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ﺩﺭ ﭼﻠﻪ ﻧﺸﺴﺘﻢ

ﭼﻠﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻘﺪﻡ ﻋﺸﻘﺖ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ

ﺑﻐﺾ ﺳﺮ ﮔﺮﺩاﻥ ﺍﺑﺮﻡ

ﻗﻠﻪ ﺁﺭﺍﻣﺸﻢ ﮐﻦﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ

ﻣﻦ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﺗﻦ ﺑﺮﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ

ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ

ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ

ﺑﯽ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ

ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ

ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ

ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ دوست دارم

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background