متن آهنگ Sarabe Ghalbam از هایده

👁 ٥٣٥قلبـــــــــــــم گرفت ای نازنیـــــــــــــــن!

نفس دیگــــــــــــــــه نفــس نیست

آه این زمیــن و سرزمیـــــــــــــن

واسم بجــــــز قفـــس نیست

تــــو ای عزیزتــــرین کسم!

پشت و پناه من بـــاش!

یه تکیه گـــاه مهربون،

رفیق راه من باش!

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

یه جا اگه قبله حاجات بود،

یه جا اگه جـــای مناجـات بود،

صد جا دیگه دار مکافـــــــات بـود!

صد جا دیگـــه جای مجـــــــازات بود!

قلبم گرفت ای نازنین!

نفس دیگــه نفس نیست

آه این زمیــــــــن و سرزمیـــن

متن آهنگ Sarabe Ghalbam از هایده

واســــم بجــــــــــز قفس نیست

تا کی بگم آه ای خدا!مگــــه دل درد آشنـــــــــــام

هرچـــــی کشیده بس نیست؟

رنجـــــــــــی که دیده بس نیست؟

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background