تصویر آهنگ Atigheh از هایده

متن آهنگ Atigheh از هایده




ﺗﻮ ﻣﻘﺪﺳﯽ ﻣﺜﻞ ﻋﺒﺎﺩﺗﻢ ﺗﻮ ﺭﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻣﺜﻞ ﺳﻌﺎﺩﺗﻢ

ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﺤﺘﺎﺟﻢ ﻭ ﺍﺣﺘﻴﺎﺝ ﻣﻦ

ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﺤﺘﺎﺟﻢ ﻭ ﺍﺣﺘﻴﺎﺝ ﻣﻦ ﻋﺎﺩﺗﻪ ﻧﻤﻴﺸﻪ ﺗﺮﻙ ﻋﺎﺩﺗﻢ

ﺗﻮ ﻧﻤﺎﯼ ﻛﺎﻣﻞ ﺻﺪﺍﻗﺘﯽ ﻭﺍﺳﻪ ﻣﻦ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺘﯽ

ﻟﺬﺕ ﻃﻼﻭﺕ ﻳﻪ ﺁﻳﻪ ﺍﯼ ﺩﻟﻨﺸﻴﻨﻪ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻫﺮ ﺣﻜﺎﻳﺘﯽ

ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﻤﺼﺪﺍ ﺷﺪﻥ ﻧﻴﺖ ﻣﻦ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺗﻤﺎﻡ ﺣﻴﺜﻴﺖ ﻣﻦ

ﺳﺎﻳﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺗﻮ ﺭﻭﯼ ﺳﺮﻡ ﺣﺎﻓﻆ ﺛﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻣﻦ

ﻣﺜﻞ ﻧﻮﺭﯼ ﻧﻮﺭ ﺧﺎﻟﯽ ﺍﺯ ﻏﺒﺎﺭ ﻣﺜﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻦ ﺩﻳﻮﻭﻧﻪ ﻭﺍﺭ

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

ﻣﺜﻞ ﻳﻚ ﻋﺘﻴﻘﻪ ﭘﺎﻙ ﻭ ﺑﯽ ﻧﻈﻴﺮ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﯽ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﻤﺼﺪﺍ ﺷﺪﻥ ﻧﻴﺖ ﻣﻦ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺗﻤﺎﻡ ﺣﻴﺜﻴﺖ ﻣﻦ

ﺳﺎﻳﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺗﻮ ﺭﻭﯼ ﺳﺮﻡ ﺣﺎﻓﻆ ﺛﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻣﻦ

ﺗﻮ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﻋﺰﻳﺰﺗﺮﻳﻦ ﻛﺴﯽ ﮔﻞ ﺑﯽ ﻋﻴﺒﯽ ﻛﻪ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻨﻴﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﻤﺼﺤﺒﺖ ﻋﻴﺴﯽ ﻧﻔﺴﯽ

ﺗﻮ ﮔﺮﺍﻧﺒﻬﺎﺗﺮﻳﻦ ﻋﺘﻴﻘﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﻤﻴﺸﻢ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺍﯼ

ﺗﻮ ﮔﺮﺍﻧﺒﻬﺎﺗﺮﻳﻦ ﻋﺘﻴﻘﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﻤﻴﺸﻢ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺍﯼ

متن آهنگ Atigheh از هایده

ﻣﺜﻞ ﻧﻮﺭﯼ ﻧﻮﺭ ﺧﺎﻟﯽ ﺍﺯ ﻏﺒﺎﺭ ﻣﺜﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻦ ﺩﻳﻮﻭﻧﻪ ﻭﺍﺭ

ﻣﺜﻞ ﻳﻚ ﻋﺘﻴﻘﻪ ﭘﺎﻙ ﻭ ﺑﯽ ﻧﻈﻴﺮ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﯽ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ



ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﻤﺼﺪﺍ ﺷﺪﻥ ﻧﻴﺖ ﻣﻦ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺗﻤﺎﻡ ﺣﻴﺜﻴﺖ ﻣﻦ

ﺳﺎﻳﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺗﻮ ﺭﻭﯼ ﺳﺮﻡ ﺣﺎﻓﻆ ﺛﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻣﻦ

ﺣﺎﻓﻆ ﺛﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻣﻦ ﺣﺎﻓﻆ ﺛﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻣﻦ

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background