تصویر آهنگ Yasi از Hamed Pahlan

دانلود + متن آهنگ Yasi از Hamed Pahlan

👁 ٨١وقتی میبینم تو رو قلبم وامیسه

فشارم میفته پایین دلم میلرزه واست

اون قلب مهربونت اون ابروی کمونت

اون قلب مهربونت اون ابروی کمونت

واست عروسی میگیرُم لب شط کارون

هله کنون داد میزنُم که دوست میدارُم

دانلود آهنگ Yasi از Hamed Pahlan

واست عروسی میگیرُم لب شط کارون

هله کنون داد میزنُم که دوست میدارُم

وقتی میبینم تو رو قلبم وامیسه

فشارم میفته پایین دلم میلرزه واست

اون قلب مهربونت اون ابروی کمونت

اون قلب مهربونت اون ابروی کمونت

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

واست عروسی میگیرُم لب شط کارون

هله کنون داد میزنُم که دوست میدارُم

واست عروسی میگیرُم لب شط کارون

هله کنون داد میزنُم که دوست میدارُم

واست عروسی میگیرُم لب شط کارون

هله کنون داد میزنُم که دوست میدارُم

واست عروسی میگیرُم لب شط کارون

هله کنون داد میزنُم که دوست میدارُم

وقتی میبینم تو رو قلبم وامیسه

قلبم وامیسه دلم میلرزه واست

اون قلب مهربونت اون ابروی کمونت

متن آهنگ Yasi از Hamed Pahlan

اون قلب مهربونت اون ابروی کمونت

واست عروسی میگیرُم لب شط کارون

هله کنون داد میزنُم که دوست میدارُمواست عروسی میگیرُم لب شط کارون

هله کنون داد میزنُم که دوست میدارُم

واست عروسی میگیرُم لب شط کارون

هله کنون داد میزنُم که دوست میدارُم

واست عروسی میگیرُم لب شط کارون

هله کنون داد میزنُم که دوست میدارُم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background