متن آهنگ چنین کنم چنان کنم از حامد همایون

Chenin Konam Chenan Konam

👁 ١٠٠دست به دست من بده

قول بده که با منی

اگر تو یار من شوی

چنین کنم چنان کنم

پشت به پشت صف به صف

سینه به سینه موج موج

دل بدهی به قلب من

هم این کنم هم آن کنم

درد حریف ما نشد

غصه بکار ما نبود

پیک امید سمت تو

روان کنم روان کنم

می طلبم حریف را

می شکنم بدست خود

بغض هزار ساله را

نهان کنم نهان کنم

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نهان کنم نهان کنم

جانا تو ماه روشنی

زیبا به وصف شبنمی...

حالم دگرگون میکنی

تو ماه رویای منی...

جانا تو ماه روشنی

زیبا به وصف شبنمی...

حالم دگرگون میکنی

تو ماه رویای منی...

دست به دست من بده

قول بده که با منی

اگر تو یار من شوی

متن آهنگ چنین کنم چنان کنم از حامد همایون

چنین کنم چنان کنم

پشت به پشت صف به صف

سینه به سینه موج موج

دل بدهی به قلب منهم این کنم هم آن کنم

جانا تو ماه روشنی

زیبا به وصف شبنمی...

حالم دگرگون میکنی

تو ماه رویای منی...

جانا تو ماه روشنی

زیبا به وصف شبنمی...

حالم دگرگون میکنی

تو ماه رویای منی...

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background