متن آهنگ دنیا از حبیب

آلبوم: Donya

Donya

👁 ٨٣Hep aþk deli divane

Derdiyle olur avare translate

Aþýklar kalýr biçare

Görünce gelir havale

Nerden duymuþ mahalle

Anlatmýþ belli avare

Ben severim gelirim translate

Ben deliyim giderim translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

Sen ne iþsin ben mühimim

Ya ayni ya habibi translate

Yanmýþsýn sen habibi

Kim severse öder

Vebali ya ya translate

Hep dertli ah habibi translate

Arife yok tarifi translate

متن آهنگ دنیا از حبیب

Ya ayni ya habibi translate

Yanmýþsýn sen habibiKim severse öder vebali

Hep ayný ya habibi

Dünya boþ bak habibi

Yaþanmaz dertli dertli

Sonunda oldum aðbi

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background