متن آهنگ Khoob Mizani از گوگوش

👁 ٨٥با نگاهت این روزا

داری منو چوب میزنی

بزن بزن که داری خوب میزنی

بزن بزن که داری خوب میزنی

دل بازیگوش من تازگیا بلا شده

آخه میگی چیکار می کنم

تا میام به خود بیام

از قفسش جدا شده

آخه میگی چیکار می کنم

با نگاهت این روزا

داری منو چوب میزنی

بزن بزن که داری خوب میزنی

اگه این دل توی سینه

نخواد اروم بنشینه

اونو زنجیر می کنم

می دونم که تازگی ها

با دو رنگی های بی جا

تو رو دلگیر می کنم

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

با نگاهت این روزا

داری منو چوب میزنی

بزن بزن که داری خوب میزنی

بزن بزن که داری خوب میزنی

دل بازیگوش من تازگیا بلا شده

آخه میگی چیکار می کنم

تا میام به خود بیام

از قفسش جدا شده

آخه میگی چیکار می کنم

با نگاهت این روزا

داری منو چوب میزنی

بزن بزن که داری خوب میزنی

اگه این دل توی سینه

نخواد اروم بنشینه

اونو زنجیر می کنم

می دونم که تازگی ها

با دو رنگی های بی جا

متن آهنگ Khoob Mizani از گوگوش

تو رو دلگیر می کنم

با نگاهت این روزا

داری منو چوب میزنی

بزن بزن که داری خوب میزنی

بزن بزن که داری خوب میزنی

دل بازیگوش من تازگیا بلا شدهآخه میگی چیکار می کنم

تا میام به خود بیام

از قفسش جدا شده

آخه میگی چیکار می کنم

با نگاهت این روزا

داری منو چوب میزنی

بزن بزن که داری خوب میزنی

بزن بزن که داری خوب میزنی

بزن بزن که داری خوب میزنی

Added by [email protected] translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background