تصویر آهنگ Darvish از Golpa

متن آهنگ Darvish از Golpa

آلبوم: Ghahro Naz

👁 ٤٢میدونستی که خاک

فرش منه

رفتی نموندی

چرا بخت سپیدو به سیاهی نشوندی

میدونستی فقط تورو دارم

رفتی نموندی

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

چرا مرغ امیدو از این خونه پروندی

درویشم و دنیا واسم یه مشت خاکه

همه دار و ندارم فقط یک دل پاکه

درویشم و دنیا واسم یه مشت خاکه

همه دار و ندارم فقط یک دل پاکه

متن آهنگ Darvish از Golpa

میدونستی که خاک فرش منهرفتی نموندی

چرا بخت سپیدو به سیاهی نشوندی

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background