تصویر آهنگ Habla Me از Gipsy Kings

دانلود + متن آهنگ Habla Me از Gipsy Kings

👁 ١٦٦٧Hablame translate

como te camelo yo translate

quiereme translate

como te amo yo translate

es un amor tan grande translate

دانلود آهنگ Habla Me از Gipsy Kings

de aquel amor que yo tenia lo guardaba translate

de aquel amor que yo tenia lo guardaba translate

es como un final y volver ayer translate

quiereme translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

como te camelo yo translate

quiereme translate

como te amo yo translate

es un amor posible translate

de aquel amor que yo tenia lo guardaba translate

de aquel amor que yo tenia lo guardaba translate

es como un final y volver ayer translate

y ya volvera ver translate

متن آهنگ Habla Me از Gipsy Kings

que no ya comprende translate

de aquel amor que yo tenia lo guardaba translate

de aquel amor que yo tenia lo guardaba translatees como un final y volver ayer translate

yo se que volvera translate

y no siente el amor translate

de aquel amor que yo tenia lo guardaba translate

es como un final y volver ayer translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background