تصویر آهنگ Parisienne Walkways از Gary Moore

دانلود + متن آهنگ Parisienne Walkways از Gary Moore

👁 ١١١١
امتیاز ١٠.٠ از ١ نظرI remember Paris in '49 translate

The Champs Elysée, San Michelle

دانلود آهنگ Parisienne Walkways از Gary Moore

And old Beaujolais wine translate

And I recall that you were mine translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

In those Parisienne days translate

Looking back at the photographs translate

Those summer days spent outside corner cafes translate

متن آهنگ Parisienne Walkways از Gary Moore

Oh, I could write you paragraphs translateAbout my old Parisienne days translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background