تصویر آهنگ In My Head از Galantis

دانلود + متن + ترجمه آهنگ In My Head از Galantis

👁 ١٥٥
امتیاز ١٠.٠ از ١ نظرGasp for days but it's out of my hands translate

When I wake up home, I'm ditching my prayers translate

When I close my eyes, I can lost at your face وقتی چشمامو باز میکنم نمیتونم چهرتو گم کنم(تو ذهنم یادآوری نکنم)

I'm gonna fall fall hard, no I don't give a damn translate

I wanna love out loud but I'm scared to say translate

It's like a tonne of bricks that will fade away translate

دانلود آهنگ In My Head از Galantis

I do it for you-u-u انجامش میدم برای تو و و و

I do it for you-u-u انجامش میدم برای تو و و و

Now you're In My Head and it's out of my hands حالا تو توی ذهنمی و این خارج از کنترلمه

When you're in my thoughts I don't wanna pretend translate

And the lose control with you و من کنترلمو باتو از دست میدم

But you're In My Head, but you're In My Head ولی تو توی ذهنمی،ولی تو توی ذهنمی

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

I do it for انجامش میدم برای

I do it for انجامش میدم برای

You-u-u, you-u-u تو و و و تو و و و

You-u-u, you-u-u تو و و و تو و و و

Think I won't feel a thing if I give it some time translate

But your love is a wave washing over my mind translate

And I stare my world, now we can't hide translate

Laying next to you, my heart is on fire translate

Now you're In My Head and it's out of my hands حالا تو توی ذهنمی و این خارج از کنترلمه

When you're in my thoughts I don't wanna pretend translate

And the lose control with you و من کنترلمو باتو از دست میدم

متن آهنگ In My Head از Galantis

But you're In My Head, but you're In My Head ولی تو توی ذهنمی،ولی تو توی ذهنمی

I do it for انجامش میدم برای

I do it for انجامش میدم برایYou-u-u, you-u-u تو و و و تو و و و

You-u-u, you-u-u تو و و و تو و و و

I do it for انجامش میدم برای

You-u-u, you-u-u تو و و و تو و و و

You-u-u, you-u-u تو و و و تو و و و

I do it for انجامش میدم برای

You-u-u, you-u-u تو و و و تو و و و

You-u-u, you-u-u تو و و و تو و و و

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background