متن آهنگ Aramazsan Arama از Gökhan Özen

👁 ١١٢Seninle aþk dilinden konuþmayý bilemedik

Þu üç günlük dünyada bir gün yüzü göremedik

Bu ayrýlýk sebebini boþver benden bilsinler

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

Demek çabuk unutursun senin huyunu sevsinler

Aramazsan Arama, Aramazsan Arama translate

Aramazsan Arama yar, Aramazsan Arama translateZaten merhem olamazsýn sen benim gönül yarama

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background