تصویر آهنگ Mask Off از Future

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Mask Off از Future

آلبوم: Future

👁 ٧٧٢٤
امتیاز ١٠.٠ از ٣ نظرCall it how it is Call it how it is

Hendrix هندریکس

I promise, I swear, I swear قول میدهم،قسم میخورم،قسم میخورم

You heard شنیدی

Spit it حرفتو بزن

Yo هی تو

Percocets, molly, Percocets پارکسیت ( یک نوع مشروب ) ،مالی ،پارکسیت

Percocets, molly, Percocets پارکسیت ( یک نوع مشروب ) ،مالی ،پارکسیت

Rep the set, gotta rep the set این سِت رو تکرار کن باید این سِت رو تکرار کنی

Chase a check, never chase a bitch یک چک را تعقیب کن، هرگز یک عوضی را تعقیب نکن

Mask on, *** it, Mask Off ماسکمو میزنم ، لعنتی ، ماسکمو میزنم

Mask on, *** it, Mask Off ماسکمو میزنم ، لعنتی ، ماسکمو میزنم

دانلود آهنگ Mask Off از Future

Percocets, molly, Percocets پارکسیت ( یک نوع مشروب ) ،مالی ،پارکسیت

Chase a check, never chase a bitch یک چک را تعقیب کن، هرگز یک عوضی را تعقیب نکن

Don't chase no bitches دنبال هیچ عوضی نرو

Two cups, toast up with the gang از کوپن غذا گرفته تا یک دامنه دیگر

From food stamps to a whole another domain از کوپن غذا گرفته تا یک دامنه دیگر

Out the bottom, I’m the livin' proof (Super)

They compromising, half a million on the Coupe translate

Drug houses, lookin' like Peru translate

Graduated, I was overdue translate

Pink molly, I can barely move translate

Ask about me, I’m gon' bust a move

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

Rick James, 33 chains translate

Ocean Ave., cruisin' Biscayne translate

Top off, that’s a liability

Hit the gas, boostin' my adrenaline translate

Percocets, molly, Percocets پارکسیت ( یک نوع مشروب ) ،مالی ،پارکسیت

Percocets, molly, Percocets پارکسیت ( یک نوع مشروب ) ،مالی ،پارکسیت

Rep the set, gotta rep the set این سِت رو تکرار کن باید این سِت رو تکرار کنی

Chase a check, never chase a bitch یک چک را تعقیب کن، هرگز یک عوضی را تعقیب نکن

Mask on, *** it, Mask Off ماسکمو میزنم ، لعنتی ، ماسکمو میزنم

Mask on, *** it, Mask Off ماسکمو میزنم ، لعنتی ، ماسکمو میزنم

Percocets, molly, Percocets پارکسیت ( یک نوع مشروب ) ،مالی ،پارکسیت

Chase a check, never chase a bitch یک چک را تعقیب کن، هرگز یک عوضی را تعقیب نکن

Don't chase no bitches دنبال هیچ عوضی نرو

Before the Maybach, I’d drive anything

Buy my Range, make ‘em go insane

My guillotine, drank promethazine گیوتین من، پرومتازین نوشید

Tec and beams, go to those extremes تیک و تیر ها به این ازادی ها بروید

Parliament, call up Mari Wednesday مجلس، چهارشنبه ماری را فراخوانی کنید

Parlay in Vegas, we was in attendance پارلی در وگاس، ما حضور داشتیم

Before the business?, Theodore lenses قبل از کسب و کار؟، لنزهای تئودور

Whole prescriptions, focus on the missions نسخه های کامل، روی ماموریت ها تمرکز کنید

متن آهنگ Mask Off از Future

Intermission, never take a break وقفه،هیچوقت استراحت نکن

Switch states, touch down, foreign plates تغییر حالت، لمس کردن، صفحات خارجی

Ain’t no way, ain’t no *** way

We call the play, we didn’t come to play

Rob the bank, we gon' rob the game بانک را سرقت کنید، ما بازی را دزد خواهیم کرد

They gang, we gang...but they are not the same (Freebandz) اونا باندن ما باندیم اما اونا یکی نیستPercocets, molly, Percocets پارکسیت ( یک نوع مشروب ) ،مالی ،پارکسیت

Percocets, molly, Percocets پارکسیت ( یک نوع مشروب ) ،مالی ،پارکسیت

Rep the set, gotta rep the set این سِت رو تکرار کن باید این سِت رو تکرار کنی

Chase a check, never chase a bitch یک چک را تعقیب کن، هرگز یک عوضی را تعقیب نکن

Mask on, *** it, Mask Off ماسکمو میزنم ، لعنتی ، ماسکمو میزنم

Mask on, *** it, Mask Off ماسکمو میزنم ، لعنتی ، ماسکمو میزنم

Percocets, molly, Percocets پارکسیت ( یک نوع مشروب ) ،مالی ،پارکسیت

Chase a check, never chase a bitch یک چک را تعقیب کن، هرگز یک عوضی را تعقیب نکن

Don't chase no bitches دنبال هیچ عوضی نرو

Mask on, *** it, Mask Off ماسکمو میزنم ، لعنتی ، ماسکمو میزنم

Mask on, *** it, Mask Off ماسکمو میزنم ، لعنتی ، ماسکمو میزنم

Mask on, *** it, Mask Off ماسکمو میزنم ، لعنتی ، ماسکمو میزنم

Gas gone, never nod off translate

(Cold chills, prison cells) translate

(Oh my Lord, praise him be) translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background