متن آهنگ Round and Around (When I Met You Remix) از Fit 2 Gym DJs

👁 ١٢٨All along it was a fever translate

A cold with high-headed believers translate

I threw my hands in the air, I said " show me something" translate

He said, " if you dare come a little closer" translate

Round and around and around and around we go translate

Oh now, tell me now, tell me now, tell me now, you know translate

Not really sure how to feel about it translate

Something in the way you move translate

Makes me feel like I can't live without you translate

It takes me all the way translate

I want you to stay translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

It's not much of a life you're living translate

It's not just something you take, it's given translate

Round and around and around and around we go translate

Oh now, tell me now, tell me now, tell me now, you know translate

Not really sure how to feel about it translate

Something in the way you move translate

Makes me feel like I can't live without you translate

It takes me all the way translate

I want you to stay translate

Oh, the reason I hold on translate

Oh, cause I need this hole gone translate

متن آهنگ Round and Around (When I Met You Remix) از Fit 2 Gym DJs

Funny how you're the broken ones translate

But I'm the only one who needed saving translate

Cause when you never see the lights translate

It's hard to know which one of us is caving translateNot really sure how to feel about it translate

Something in the way you move translate

Makes me feel like I can't live without you translate

It takes me all the way translate

I want you to stay, stay translate

I want you to stay, oh. translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background