تصویر آهنگ Worth It از Fifth Harmony KiD Ink

متن و ترجمه آهنگ Worth It از Fifth Harmony KiD Ink

آلبوم: Reflection

👁 ٦٣٦Give it to me, I'm Worth It بدش به من،ارزشش رو دارم

Baby, I'm Worth It عزیزم،من ارزشش رو دارم

Uh huh, I'm Worth It اوه اوه،ارزشش رو دارم

Gimme, gimme, I'm Worth It بدش بهم،بدش بهم،ارزشش رو دارم

Give it to me, I'm Worth It بدش به من،ارزشش رو دارم

Baby, I'm Worth It عزیزم،من ارزشش رو دارم

Uh huh, I'm Worth It اوه اوه،ارزشش رو دارم

Gimme, gimme, I'm Worth It بدش بهم،بدش بهم،ارزشش رو دارم

Just gimme you, just gimme you فقط خودتو بده، فقط خودتو بده

Just gimme you, that's all I wanna do فقط خودتو بده ، این همه چیزیه که میخوام

And if what they say is true و اگه چیزی که میگن درسته

If it's true, I might give me to you اگه این درست باشه، من شاید خودمو بدم بهت

I may talk a lot of stuff, guaranteed, I can back it up translate

I think I'ma call you bluff, hurry up, I'm waitin' out front translate

Uh huh, you see me in the spotlight, "ooh, I love your style" translate

Uh huh, show me what you got 'cause I don't wanna waste my time translate

Uh huh, see me in the spotlight, "ooh, I love your style" translate

Uh huh, show me what you got now, come and make it worth my while translate

Give it to me, I'm Worth It بدش به من،ارزشش رو دارم

Baby, I'm Worth It عزیزم،من ارزشش رو دارم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

Uh huh, I'm Worth It اوه اوه،ارزشش رو دارم

Gimme, gimme, I'm Worth It بدش بهم،بدش بهم،ارزشش رو دارم

Give it to me, I'm Worth It بدش به من،ارزشش رو دارم

Baby, I'm Worth It عزیزم،من ارزشش رو دارم

Uh huh, I'm Worth It اوه اوه،ارزشش رو دارم

Gimme, gimme, I'm Worth It بدش بهم،بدش بهم،ارزشش رو دارم

It's all on you, it's all on you translate

It's all on you, so what you wanna do? translate

And if you don't have a clue translate

Not a clue, I'll tell you what to do translate

Come harder just because I don't like it, like it too soft translate

I like it a little rough, not too much, but maybe just enough translate

Uh huh, you see me in the spotlight, "ooh, I love your style" translate

Uh huh, show me what you got 'cause I don't wanna waste my time translate

Uh huh, see me in the spotlight, "ooh, I love your style" translate

Uh huh, show me what you got now, come and make it worth my while translate

Give it to me, I'm Worth It بدش به من،ارزشش رو دارم

Baby, I'm Worth It عزیزم،من ارزشش رو دارم

Uh huh, I'm Worth It اوه اوه،ارزشش رو دارم

Gimme, gimme, I'm Worth It بدش بهم،بدش بهم،ارزشش رو دارم

متن آهنگ Worth It از Fifth Harmony KiD Ink

Give it to me, I'm Worth It (know what I mean?) translate

Baby, I'm Worth It (give me everything) translate

Uh huh, I'm Worth It اوه اوه،ارزشش رو دارم

Gimme, gimme, I'm Worth It بدش بهم،بدش بهم،ارزشش رو دارم

Uh huh, you see me in the spotlight, "ooh, I love your style" translateUh huh, show me what you got 'cause I don't wanna waste my time translate

Uh huh, see me in the spotlight, "ooh, I love your style" translate

Uh huh, show me what you got now, come and make it worth my while translate

Give it to me, I'm Worth It بدش به من،ارزشش رو دارم

Baby, I'm Worth It عزیزم،من ارزشش رو دارم

Uh huh, I'm Worth It اوه اوه،ارزشش رو دارم

Gimme, gimme, I'm Worth It بدش بهم،بدش بهم،ارزشش رو دارم

Give it to me, I'm Worth It (know what I mean?) translate

Baby, I'm Worth It (give me everything) translate

Uh huh, I'm Worth It اوه اوه،ارزشش رو دارم

Gimme, gimme, I'm Worth It بدش بهم،بدش بهم،ارزشش رو دارم

Give it to me, I'm Worth It بدش به من،ارزشش رو دارم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background