تصویر آهنگ Reflection از Fifth Harmony

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Reflection از Fifth Harmony

آلبوم: Reflection

👁 ٩٢٥
امتیاز ٦.٠ از ٢ نظرI must confess, you looking fresh (So fresh) من باید اعتراف کنم،تو خیلی خوب بنظر میرسی(خیلی خوب)

Yep, I'm impressed, go 'head and flex (Flex! Turn up!) اره،من تحت تاثیرتم،برو و خودتو پیچ و تاب بده (بدنتو نرم کن!ظهر شو!)

Everybody be hating the way that you stealing the show همه از جوری که تو خودتو نشون میدی بدشون میاد

'Cause, ooh, you be killing 'em just like Lil' TerRio چونکه،اوه،تو همه رو میکشی مثل لیل تریو

Oh, you could get it, anything you want (Anything you want) اوه،تو میتونی بگیریش،هرچی که میخوای(هرچی که میخوای)

And can't nobody (can't nobody) ever tell you no و هیچوقت هیچکس نمیتونه بگه به تو نه

Don't need no filters on pictures before you post them on the 'gram به هیچ فیلتری برای عکسات قبل از اینکه بزاریشون تو اینستا نیاز نداری

You could shut down the internet, they don't even understand تو میتونی اینترنت رو خاموش کنی،اونا هیچوقت نمیفهمن

دانلود آهنگ Reflection از Fifth Harmony

Ooh, they don't make 'em quite like you اوه،اونا کاملا شبیه تو نمیشن

No, no, ooh, it ain't bragging if you know it's true نه،نه،اوه،اگه میدونی حقیقت داره پس این لاف زدن نیست

Oh, where you from? Must be heaven از کجا اومدی؟ باید بهشت باشه

You'd be rich if looking good was your profession اگه شغلت خوب بنظر رسیدن بود،حتما ثروتمند میشدی

Think I'm love, 'cause you so sexy فکر کنم عاشم،چون تو خیلی جذابی

Boy, I ain't talking about you, I'm talking to my own Reflection پسر،در مورد تو صحبت نمیکنم،دارم درباره انعکاس خودم تو آینه میگم

I'm talking to my own Reflection, I'm talking to my own Reflection دارم با انعکاسم توی آینه صحبت میکنم،با انعکاسم توی آینه صحبت میکنم

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

Boy, I ain't talking about you, I'm talking to my own Reflection پسر،در مورد تو صحبت نمیکنم،دارم درباره انعکاس خودم تو آینه میگم

I'm talking to my own Reflection, I'm talking to my own Reflection دارم با انعکاسم توی آینه صحبت میکنم،با انعکاسم توی آینه صحبت میکنم

Boy, I ain't talking about you, I'm talking to my own Reflection پسر،در مورد تو صحبت نمیکنم،دارم درباره انعکاس خودم تو آینه میگم

Why you think I'm putting on my favorite perfume? چرا فکر میکنی دارم عطر مورد علاقم رو میزنم؟

Why you think this dress so tight that I could barely move? چرا فکر میکنی این لباس انقدر تنگه که به سختی توش حرکت میکنم؟

Why you think I'm dancing in these uncomfortable shoes? چرا فکر میکنی من با این کفش های ناراحت کننده میرقصم؟

I did it all, I did it all, I did it all for you من همشو انجام میدم،همشو انجام میدم،همشو برای تو انجام میدم

Ooh, don't you ever get it confused اوه،هرگز گیج نشو

No, ooh, it ain't bragging if you know it's true نه،اگه بدونی حقیقت داره لاف زدن نیست

Oh, where you from? Must be heaven از کجا اومدی؟ باید بهشت باشه

You'd be rich if looking good was your profession اگه شغلت خوب بنظر رسیدن بود،حتما ثروتمند میشدی

Think I'm love, 'cause you so sexy فکر کنم عاشم،چون تو خیلی جذابی

Boy, I ain't talking about you, I'm talking to my own Reflection پسر،در مورد تو صحبت نمیکنم،دارم درباره انعکاس خودم تو آینه میگم

I'm talking to my own Reflection, I'm talking to my own Reflection دارم با انعکاسم توی آینه صحبت میکنم،با انعکاسم توی آینه صحبت میکنم

Boy, I ain't talking about you, I'm talking to my own Reflection پسر،در مورد تو صحبت نمیکنم،دارم درباره انعکاس خودم تو آینه میگم

متن آهنگ Reflection از Fifth Harmony

I'm talking to my own Reflection, I'm talking to my own Reflection دارم با انعکاسم توی آینه صحبت میکنم،با انعکاسم توی آینه صحبت میکنم

Boy, I ain't talking about you, I'm talking to my own Reflection پسر،در مورد تو صحبت نمیکنم،دارم درباره انعکاس خودم تو آینه میگم

Mirror, mirror on the wall, should I even return his call? ای اینه،اینه روی دیوار،باید تماسشو جواب بدم؟

Mirror, mirror on the wall, should I even return his call? ای اینه،اینه روی دیوار،باید تماسشو جواب بدم؟Mirror, mirror on the wall, should I even return his call? ای اینه،اینه روی دیوار،باید تماسشو جواب بدم؟

Mirror, mirror on the wall, on the, on the, on-on the wall اینه،اینه روی دیوار،روی دیوار،روی دیوار، روی اون دیوار

Oh, where you from? Must be heaven از کجا اومدی؟ باید بهشت باشه

You'd be rich if looking good was your profession اگه شغلت خوب بنظر رسیدن بود،حتما ثروتمند میشدی

Think I'm love, 'cause you so sexy فکر کنم عاشم،چون تو خیلی جذابی

Boy, I ain't talking about you, I'm talking to my own Reflection پسر،در مورد تو صحبت نمیکنم،دارم درباره انعکاس خودم تو آینه میگم

I'm talking to my own Reflection, I'm talking to my own Reflection دارم با انعکاسم توی آینه صحبت میکنم،با انعکاسم توی آینه صحبت میکنم

Boy, I ain't talking about you, I'm talking to my own Reflection پسر،در مورد تو صحبت نمیکنم،دارم درباره انعکاس خودم تو آینه میگم

I'm talking to my own Reflection, I'm talking to my own Reflection دارم با انعکاسم توی آینه صحبت میکنم،با انعکاسم توی آینه صحبت میکنم

Boy, I ain't talking about you, I'm talking to my own Reflection پسر،در مورد تو صحبت نمیکنم،دارم درباره انعکاس خودم تو آینه میگم

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background