تصویر آهنگ Mockingbird از Eminem

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Mockingbird از Eminem

آلبوم: Curtain Call

👁 ٦٩٧٤
امتیاز ٩.٠ از ٧ نظرYeah اره

I know sometimes things may not always make sense to you right now من می دانم که گاهی اوقات ممکن است همه چیز در حال حاضر برات معنی نداشته باشه

But hey, what daddy always tell you? ولی هی، بابایی همیشه چی بهت می گفت؟

Straighten up little soldier مثل یک سرباز وایستا

Stiffen up that upper lip بالای لبت رو سفت کن

What you crying about? برای چی گریه میکنی؟

You got me تو منو داری

Hailie, I know you miss your mom هیلی، میدونم دلت برای مامانت تنگ شده

And I know you miss your dad when I'm gone و میدونم دلت برای پدرت تتگ میشه وقتایی که من میرم

But I'm trying to give you the life that I never had ولی دارم تلاش میکنم اون زندگی که خودم نداشتم بهت بدم

I can see you're sad من میتونم ببینم که تو ناراحتی

Even when you smile حتی وقتایی که لبخند میزنی

Even when you laugh حتی وقتایی که میخندی

I can see it in your eyes من میتونم اون رو توی چشمای تو ببینم

Deep inside, you wanna cry عمیقه و تو میخوای گریه کنی

'Cause you're scared چون تو ترسیدی

I ain't there? من آنجا نیستم؟

Daddy's with you in your prayers بابا در دعاهات همراهت است

No more crying دیگه گریه نکن

Wipe them tears اشک هایشان را پاک کن

Daddy's here بابا اینجاست

No more nightmares دیگه کابوس تموم شده

We gonna pull together through it ما با هم از آن عبور می کنیم

دانلود آهنگ Mockingbird از Eminem

We gon' do it ما آن را انجام می دهیم

Laney, uncle's crazy ain't he? لین، عمو دیوانه است، نه؟

Yeah but he loves you girl and you better know it اره ولی اون دوست داره دختر بهتره اینو بدونی

We're all we got in this world ما تمام آن چیزی هستیم که در این دنیا داریم

When it spins وقتی می چرخد

When it swirls وقتی می گردد

When it whirls وقتی می چرخد

When it twirls وقتی می چرخد

Two little beautiful girls دو تا دختر کوچولوی زیبا

Looking puzzled, in a daze مات و مبهوت نگاه می کنم

I know it's confusing you میدونم تو رو گیج میکنه

Daddy's always on the move بابا همیشه تو سفر بود

Mama's always on the news مامان همیشه تو اخبار بود

I try to keep you sheltered from it من سعی می کنم شما را از آن در امان نگه دارم

But somehow it seems, the harder that I try to do that اما به نظر می رسد هر چه سخت تر تلاش می کنم این کار را انجام دهم

The more it backfires on me هر چه بیشتر به من نتیجه معکوس می دهد

All the things, growing up هر چیزی ، رشد میکنه

As daddy that he had to see به عنوان پدری که باید می دید

Daddy don't want you to see بابا نمیخواد که شما ببینید

But you see just as much as he did ولی شما هر کاری که پدرتون کرد رو دیدید

We did not plan it to be this way ما برنامه ای نداشتیم که اینطور باشد

Your mother and me مادرت و من

But things have got so bad between us اما اوضاع بین ما خیلی بد شده است

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

I don't see us ever being together ever again هرگز نمیتونم خودمونو دوباره باهم ببینم

Like we used to be when was teenagers درست مثه موقعی که نوجون بودیم

But then of course اما البته

Everything always happens for a reason هر چیزی به خاطر دلیلی اتفاق میفته

I guess it was never meant to be حدس میزنم که قرار نبود اینطوری بشه

But it's just something ولی این چیزیه که

We have no control over کنترلی روش نداریم

And that's what destiny is و این همون سرنوشته

But no more worries ولی دیگه (بیشتر)نگران نباش

Rest your head and go to sleep ذهنتو آزاد کن و برو بخواب

Maybe one day we'll wake up شاید یک روز بیدار شیم

And this will all just be a dream و همه ی اینا فقط یه خواب باشه

Now hush little baby don't you cry الانم ساکت شو (اروم بگیر) کوچولوی عزیزم و گریه نکن

Everything's gonna be alright همه چیز درست میشه

Stiffen that upper lip up little lady لب بالاتو سفت کن

I told ya, daddy's *** to hold ya بهت که گفتم بابا اینجاس تا پیشت باشه

Through the night کل شب رو

I know mommy's not *** right now and we don't know why میدونم که‌مامان الان اینجا نیست و ما نمیدونیم چرا

We feel how we feel inside ما حسی رو داریم ک از درون حس میکنیم

It may seem a little crazy, pretty baby ممکنه یکم دیوونگی به نظر بیاد بچه ی(دختر) خوشگل

But I promise, Mama's gon' be alright ولی بهت قول میدم مامان حالش خوبه

It's funny خنده داره ( جالبه )

I remember back one year when daddy had no money سالی رو به یاد میارم که بابا ( منظور خودشه ) هیچ پولی نداشت

Mommy wrapped the Christmas presents up مامان کادوهای کریسمس رو باز کرد

And stuck them under the tree و چسبوندشون زیر درخت

And said some of them were from me و گفت بعضیاشون از طرف منه

'Cause daddy couldn't buy 'em چون بابا نمیتونست اونارو بخره

I'll never forget that Christmas هیچوقت اون کریسمس رو یادم نمیره

I sat up the whole night cryin' کل شب رو نشستمو گریه کردم

'Cause daddy felt like a bum چون بابایی حس میکرد یه بی مصرفه

See daddy had a job ببین بابا شغل داشت

But his job was to keep the food on the table for you and mom ولی شغلش در حد نگه داشتن غذا روی میز(تامین غذا) برای تو و مامانت بود

And at the time, every house that we lived in و همون وقت هر خونه ای که توش زندگی میکردیم

Either kept getting broken into and robbed or shot up on the block هرکسی میومد داخل و ازش دزدی میکرد

And your mom, was saving money و مامانت داشت پول جمع میکرد

For you in a jar trying to start a piggy bank for you برای تو توی یه شیشه سعی میکرد برات یه قلک خوکی درست کنه

So you can go to college تا بتونی به کالج(دانشگاه)بری

Almost had a thousand dollars تقریبا هزار دلار شده بود

'Till someone broke in and stole it تا وقتی که کسی اومد و اون پول رو دزدید

And I know it hurt so bad, it broke your mama's heart من میدونم خیلی درد بدی داره،و قلب مامانتو شکونده

And it seemed like everything was just starting to fall apart و به نظر میرسید که همه چیز داشت از هم می پاشید

Mom and dad was arguing a lot مامان و بابا خیلی جر و بحث میکردن

So *** moved back on the Chalmers in the flat translate

One bedroom apartment یک آپارتمان یک خوابه

متن آهنگ Mockingbird از Eminem

And dad moved back to the other side of 8 mile on Novarra و بابا رفت هشت مایل اونور تر نوارا

And that's when daddy went to California with his CD و این زمانی بود که بابا با سی دی خود به کالیفرنیا رفت

And met Dr. Dre and flew you and Mama out to see me و با دکتر دره ملاقات کردم و تو و مامان را برای دیدن من به بیرون پرواز دادم

But daddy had to work اما بابا باید کار می کرد

You and *** had to leave me translate

Then you started seeing daddy on the TV translate

And *** didn't like it translate

And you and Laney were too young to understand it translate

Papa was a rolling stone translate

Mama developed a habit translate

And it all happened too fast for either one of us to grab it translate

I'm just sorry you were there and had to witness it first hand translate

'Cause all I ever wanted to do was just make you proud translate

Now I'm sittin' in this empty house, just reminiscin' translateLooking at your baby pictures it just trips me out با نگاه کردن به عکس های کودک شما، من را به بیرون می اندازد

To see how much you both have grown translate

It's almost like your sisters now translate

Wow, I guess you pretty much are translate

And daddy's still here و بابا هنوز اینجاست

Laney I'm talking to you too translate

Daddy's still here بابا هنوز اینجاست

I like the sound of that yeah translate

It's got a ring to it, don't it? translate

Shhh, mama's only gone for the moment translate

Now hush little baby don't you cry الانم ساکت شو (اروم بگیر) کوچولوی عزیزم و گریه نکن

Everything's gonna be alright همه چیز درست میشه

Stiffen that upper lip up little lady لب بالاتو سفت کن

I told ya daddy's *** to hold ya translate

Through the night کل شب رو

I know mommy's not *** right now and we don't know why میدونم که‌مامان الان اینجا نیست و ما نمیدونیم چرا

We feel how we feel inside ما حسی رو داریم ک از درون حس میکنیم

It may seem a little crazy pretty baby translate

But I promise translate

Mama's gonna be alright translate

And if you ask me to اگر ازم بخوای ک

Daddy's gonna buy you a Mockingbird بابا برات جوجه میخره

I'mma give you the world من بهت دنیا رو میدم

I'mma buy a diamond ring for you من برات انگشتری از جنس الماس خریداری میکنم

I'mma sing for you, I'll do anything for you to see you smile برات اهنگ میخونم و برات هرکاری میکنم تا ک خنده هاتو ببینم

And if that Mockingbird don't sing and that ring don't shine و اگر مرغ مقلد نمونه و این حلقه ندرخشه

I'mma break that birdy's neck من گردن اون پرنده رو میشکنم

I'll go back to the jeweller who sold it to ya و برمیگردم به جواهرفروشی که حلقه رو فروخته

And make him eat every karat و مجبورش میکنم کل قطعاتش رو بخوره

Don't *** with dad, haha translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background