متن آهنگ Kilmit Hob از Elissa

آلبوم: Aàyshalak

👁 ٨٣English Font translate

kelmet 7obb lamsit eed translate

ba2eet ward we nada translate

sert bi alby wa7eed translate

ma fi gheirak 7adda translate

3omry ablak akeed translate

killu wahm wi sada translate

wi enkatably 3omr jdeed translate

lamma 7obbak ebtada translate

(yo te quiero translate

solo te quiero amar translate

vivir a tu lado sobre todo translate

yo te quiero translate

solo te quiero amar translate

abrame la puerta de tu amor) translate

oul wi 3ay alby bi hamsatak oul translate

oul ba7ebbak hetta lama yejannou kelmatak translate

kelmet 7obb lamsit eed translate

ba2eet ward we nada translate

sert bi alby wa7eed translate

ma fi gheirak 7adda translate

3omry ablak akeed translate

killu wahm wi sada translate

wi enkatably 3omr jdeed translate

lamma 7obbak ebtada translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

(amor mio translate

solo te quiero amar translate

y sintir la sabor de tus labios translate

mi carino translate

solo te quiero amar translate

viviendo contigo esa pasion) translate

koun besmit ghayyar 7ayaty koun translate

3eesh bi alby wi rou7y wi sowty wi bi ghinniyaty translate

kelmet 7obb lamsit eed translate

ba2eet ward we nada translate

sert bi alby wa7eed translate

ma fi gheirak 7adda translate

3omry ablak akeed translate

killu wahm wi sada translate

wi enkatably 3omr jdeed translate

lamma 7obbak ebtada translate

Arabic Font translate

كلمة حب لمسة أيد

بقيت ورد وندى

سرت بقلبي واحيد

ما في غيرك حدى

عمري قبلك أكيد

كله وهم وصدى

متن آهنگ Kilmit Hob از Elissa

وانكتبلي عمر جديد

لما حبك ابتدى

قول وعي قلبي بهمساتك قول

قول بحبك هتى لما يجنو كلماتك

كلمة حب لمسة أيد

بقيت ورد وندىسرت بقلبي واحيد

ما في غيرك حدى

عمري قبلك أكيد

كله وهم وصدى

وانكتبلي عمر جديد

لما حبك ابتدى

كون بسمت غير حياتي كون

عيش بقلبي وروحي وصوتي وبغنياتي

كلمة حب لمسة أيد

بقيت ورد وندى

سرت بقلبي واحيد

ما في غيرك حدى

عمري قبلك أكيد

كله وهم وصدى

وانكتبلي عمر جديد

لما حبك ابتدى

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background