تصویر آهنگ I See Fire از Ed Sheeran

دانلود + متن + ترجمه آهنگ I See Fire از Ed Sheeran

من آتش را می بینم

👁 ٢١٤٨
امتیاز ١٠.٠ از ٢ نظرOh, misty eye of the mountain below ای دهانه مه‌آلود کوه پایین

Keep careful watch of my brothers' souls مراقب روح برادرانم باش

And should the sky be filled with fire and smoke و آیا باید آسمان را از آتش و دود پر کرد

Keep watching over Durin's sons مراقب پسر داروین باش

If this is to end in fire اگر اینطور است که در آتش بمیریم

Then we should all burn together پس همه با هم خواهیم سوخت

Watch the flames climb high into the night نگاه کن به شعله های آتش که در شب به بالا زبانه میکشد

Calling out father oh پدر رو صدا ميزنم اوه~

Stand by and we will آاماده باش و ما

Watch the flames burn auburn on نگاه کن به شعله‌ها که بلوط‌ها را میسوزاند در

The mountain side سمت کوه

دانلود آهنگ I See Fire از Ed Sheeran

And if we should die tonight و‌اگر ما باید امشب بمیریم

Then we should all die together پس همه با هم خواهیم مرد

Raise a glass of wine for the last time یک‌جام شراب را برای آخرین بار بلند کن

Calling out father oh پدر رو صدا ميزنم اوه~

Prepare as we will آماده شو در حالی که ما

Watch the flames burn auburn on نگاه کن به شعله‌ها که بلوط‌ها را میسوزاند در

The mountain side سمت کوه

Desolation comes upon the sky ویرانی که بر آسمان میاید

Now I See Fire حال من اتش میبینم

Inside the mountain داخل کوه

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

I See Fire آتش را میبینم

Burning the trees درخت هارا می‌سوزاند

And I See Fire و آتش را میبینم

Hollowing souls روح های توخالی

I See Fire آتش را میبینم

Blood in the breeze خون در نسیم

And I hope that you remember me و من امیدوارم من رو بیاد بیاری

Oh, should my people fall اوه~ مردم من مجبورند سقوط کنن

Then surely I'll do the same بعد مطمئنا همان کار را انجام می‌دهم

Confined in mountain halls محصور در سالن های کوهستانی

We got too close to the flame ما به آتش خیلی نزدیک شدیم

Calling out father oh پدر رو صدا ميزنم اوه~

Hold fast and we will محکم باش و ما خواهیم..

Watch the flames burn auburn on نگاه کن به شعله‌ها که بلوط‌ها را میسوزاند در

The mountain side سمت کوه

Desolation comes upon the sky ویرانی که بر آسمان میاید

Now I See Fire حال من اتش میبینم

Inside the mountain داخل کوه

I See Fire آتش را میبینم

Burning the trees درخت هارا می‌سوزاند

I See Fire آتش را میبینم

Hollowing souls روح های توخالی

I See Fire آتش را میبینم

متن آهنگ I See Fire از Ed Sheeran

Blood in the breeze خون در نسیم

And I hope that you remember me و من امیدوارم من رو بیاد بیاری

And if the night is burning و‌اگر شب در حال سوختن باشد

I will cover my eyes من چشمانم را می پوشانم

For if the dark returns چون اگر تاریکی برگردد

Then my brothers will die اونوقت برادرام ميميرن

And as the sky is falling down و همانطور که آسمان در حال سقوط استIt crashed into this lonely town به این شهر تنها سقوط کرد

And with that shadow upon the ground و با اون سایه بر زمین

I hear my people screaming out من شنیدم مردم من جیغ و فریاد می‌کشند

Now I See Fire حال من اتش میبینم

Inside the mountains داخل کوه ها

I See Fire آتش را میبینم

Burning the trees درخت هارا می‌سوزاند

I See Fire آتش را میبینم

Hollowing souls روح های توخالی

I See Fire آتش را میبینم

Blood in the breeze خون در نسیم

I See Fire (oh you know I saw a city burning out) (fire) من اتش می‌بینم(اوه~ تو میدونی من دیدم شهری که درحال سوختن است)(اتش)

And I See Fire (feel the heat upon my skin, yeah) (fire) من اتش میبینم(حرارتش رو روی پوستم حس میکنم)(اتش)

And I See Fire (fire) و من اتش می‌بینیم(اتش)

And I See Fire burn auburn on the mountain side translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background