متن آهنگ Ateşten Gömlek از Ebru Yasar

آلبوم: YeÅŸillenirim

👁 ٦Yanmasını bildin narına

Kül olmasını da bilirim

Yâr diye bastım bağrıma

Şikayetçi de hiç değilim

Seviyorum seni translate

Seni seviyorum translate

İçim gidiyor sana

Üstüne titriyorum

Aşkın Ateşten Gömlek

Olsa da yine yine yine yine yine translate

Giyeceğim bedeli kara zindan

Deseler bile, gireceğim

Aşkın Ateşten Gömlek

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

Olsa da yine yine yine yine yine translate

Giyeceğim bedeli kara zindan

Deseler bile, gireceğim

Can dediğin şey senden ibaret

Yani kısaca sana emanet

Leyla'yla Mecnun'dan daha da beterim translate

Ölürsem hakkını, bana helal et

Seviyorum seni translate

Seni seviyorum translate

İçim gidiyor sana

Üstüne titriyorum

Aşkın Ateşten Gömlek

متن آهنگ Ateşten Gömlek از Ebru Yasar

Olsa da yine yine yine yine yine translate

Giyeceğim bedeli kara zindan

Deseler bile, gireceğimAşkın Ateşten Gömlek

Olsa da yine yine yine yine yine translate

Giyeceğim bedeli kara zindan

Deseler bile, gireceğim

Aşkın Ateşten Gömlek

Olsa da yine yine yine yine yine translate

Giyeceğim bedeli kara zindan

Deseler bile, gireceğim

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background