تصویر آهنگ Lost in Your Light از Dua Lipa Miguel

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Lost in Your Light از Dua Lipa Miguel

👁 ٨٢٥Over and over دوباره و دوباره

Waves of frightening feelings امواجی از احساسات ترسناک

Floating, weightless, I'm willing شناور، بی وزن، حاضرم

My will keeps bending and breaking, honey اراده من خم می شود و می شکند عزیزم

Hold me, trust me نگهم دار، به من اعتماد کن

Let me ride in your love all night, babe بگذار تمام شب را در عشق تو سوار شوم عزیزم

Hold me, touch me من را نگه دار، مرا لمس کن

دانلود آهنگ Lost in Your Light از Dua Lipa Miguel

I wanna die in your love all night, babe می خواهم تمام شب در عشق تو بمیرم عزیزم

Lost in Your Light, baby در نور تو گم شده، عزیزم

I wanna stay right *** all night, baby من می خواهم تمام شب را اینجا بمانم، عزیزم

Let's get lost in the light, baby بیا در نور گم شویم عزیزم

I wanna stay right *** all night, baby من می خواهم تمام شب را اینجا بمانم، عزیزم

Oh, now everything's vivid, vivid اوه، اکنون همه چیز واضح است، واضح است

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

Torture tempted with pleasure شکنجه وسوسه شده با لذت

I'm reckless, tangled, suspended من بی پروا، در هم پیچیده، معلق هستم

You want it all, nothing's wasted, woman تو همه چیز را می خواهی، هیچ چیز هدر نمی رود، زن

Hold me, trust me نگهم دار، به من اعتماد کن

You know you can hide in my arms all night now می دانی که می توانی تمام شب را در آغوش من پنهان کنی

Hold me, trust me نگهم دار، به من اعتماد کن

I'm gonna ride in your love all night من تمام شب در عشق تو سوار خواهم شد

I'm من

Lost in Your Light, baby (Alright) گمشده در نور تو، عزیزم (باشه)

I wanna stay right *** all night, baby (Alright) من می خواهم تمام شب را اینجا بمانم، عزیزم (باشه)

Let's get lost in the light, baby (Alright) بیا در نور گم شویم، عزیزم (باشه)

I wanna stay right *** all night, baby من می خواهم تمام شب را اینجا بمانم، عزیزم

(All night, alright) (تمام شب، باشه)

متن آهنگ Lost in Your Light از Dua Lipa Miguel

Midnight, your eyes نیمه شب، چشمان تو

Bitter wine, conversations شراب تلخ، گفتگوها

You and me, some money, babe من و تو، کمی پول، عزیزم

I don't need a paycheck (Don't need a paycheck) من نیازی به چک حقوق ندارم (به چک حقوقی نیاز ندارم)

One taste and I'm hooked on it یک طعم و من به آن گیر کردمDon't lie, I know you want it دروغ نگو، می دانم که می خواهی

I'm addicted to your light من به نور تو معتاد شدم

Lost in Your Light, baby در نور تو گم شده، عزیزم

I wanna stay right *** all night, baby من می خواهم تمام شب را اینجا بمانم، عزیزم

(All night, darling) کل شب،عزیزم

Let's get lost in the light, baby (All night) بیا در نور گم شویم، عزیزم (تمام شب)

I wanna stay right *** all night, baby من می خواهم تمام شب را اینجا بمانم، عزیزم

(All night, all night) (تمام شب، تمام شب)

Let's get lost in the light, baby بیا در نور گم شویم عزیزم

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

user avatar
ربکا اسکات
 
0
جالب
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background