متن آهنگ Myriama از Douzi

آلبوم: 100% Douzi

👁 ٨٣el biji ya libi eydid sheli translate

wada da fey ha ki miskıl yeeli

kıssaqı vi lhaa şıh leeli beeli

mehdi hamilli ya şıddıh keeli

zinas herıtıni Myriama

lee le myriheama translate

le tuni iiya ay uşfı mnema

lee le myriheama translate

hiya umaru hiyari miiya translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

lee le myriahema translate

jeb haaza ha ri mektubi liya translate

lee le myriahema translate

zina hu behya huh jeluh zela translate

şeme ha dou ya zın he şeh hela

qi vu şebbah huş helbıs rela

him rib zinha la abulih yara translate

متن آهنگ Myriama از Douzi

zinas herıtıni Myriama

lee le myriheama translate

le tuni iiya ay uşfı mnemalee le myriheama translate

hiya umaru hiyari miiya translate

lee le myriahema translate

jeb haaza ha ri mektubi liya translate

lee le myriahema translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background