متن آهنگ I Like It Chime (Enrique Iglesias feat. Pitbull vs. Orbital) از DJ Useo

👁 ٣٤I know you want me translate

I made it obvious that I want you too translate

So put it on me translate

Let's remove the space between me and you translate

Now rock your body translate

Damn I like the way that you move translate

So give it to me, oh, oooohh... translate

Cause I already know what you wanna do translate

Here's the situation translate

Been to every nation translate

Nobody's ever made me feel the way that you do translate

You know my motivation translate

Given my reputation translate

Please excuse me I don't mean to be rude translate

But tonight I'm loving you translate

Oh, you know translate

That tonight I'm loving you translate

Oh, you know translate

That tonight I'm loving you translate

Oh, you know translate

That tonight I'm loving you translate

Oh, you know translate

You're so *** pretty translate

If I had a type then baby it would be you translate

I know you're ready translate

If I never lied then baby you'd be the truth translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

Here's the situation translate

Been to every nation translate

Nobody's ever made me feel the way that you do translate

You know my motivation translate

Given my reputation translate

Please excuse me I don't mean to be rude translate

But tonight I'm loving you translate

Oh, you know translate

That tonight I'm loving you translate

Oh, you know translate

That tonight I'm loving you translate

Oh, you know translate

That tonight I'm loving you translate

Oh, you know translate

[Ludacris] translate

LUDA... translate

Tonight I'm gonna do translate

Everything that I want with you translate

Everythin' that you need translate

Everything that you want translate

I wanna honey translate

I wanna stunt with you translate

From the window translate

To the wall translate

Gonna give you, my all translate

متن آهنگ I Like It Chime (Enrique Iglesias feat. Pitbull vs. Orbital) از DJ Useo

Winter n summertime translate

When I get you on the springs translate

I'mma make you fall translate

You got that body translate

That make me wanna get up on the floor translate

Just to see you dance translate

And I love the way you shake that ass translateTurn around and let me see them pants translate

You stuck with me translate

I'm stuck with you translate

Let's find something to do translate

(Please) excuse me translate

I don't mean to be rude translate

But tonight I'm loving you translate

Oh, you know translate

That tonight I'm loving you translate

Oh, you know translate

That tonight I'm loving you translate

Oh, you know translate

That tonight I'm loving you translate

Oh, you know translate

That tonight I'm loving you translate

That tonight I'm loving you translate

Yeah translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background