متن آهنگ Secrets of Space از DJ Aligator

👁 ٤٣You were there to light my day translate

You were there to guide me through translate

From the days down and on translate

I'll never stop thingking of you translate

How can i forget all that translate

When you're the one who make me smile translate

You'll always be apart of me translate

How i wish you were still mine translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

Never will forget the day translate

How we've met and came this far translate

We all know we got this feeling translate

But somehow it has to end up here translate

I know it's me who said goodbye translate

And thats the hardest thing to do translate

متن آهنگ Secrets of Space از DJ Aligator

Cause you mean so much to me translate

And guide the truth from me to you translateFor all the thing i've done and said translate

For all the hurt that i've cause you translate

I hope you will forgive me baby translate

Cause that wasn't wat i meant to do translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background