تصویر آهنگ Doggy Style از DJ Aligator Project

دانلود + متن آهنگ Doggy Style از DJ Aligator Project

آلبوم: Payback Time

👁 ٨٦٠
امتیاز ١٠.٠ از ٢ نظرI'll make you woff like a dog translate

woff woff I'll make you woff like a dog translate

woff woff I've got a bone and you can chew it translate

If you like the Doggy Style baby we can do it translate

I've got a bone and you can chew it translate

If you like the Doggy Style baby we can do it translate

I've got a bone and you can chew it translate

دانلود آهنگ Doggy Style از DJ Aligator Project

If you like the Doggy Style baby we can do it translate

I've got a bone and you can chew it translate

If you like the Doggy Style baby we can do it translate

Woff like a dog translate

Woff woff translate

Yo will make me, woff woff translate

Let me hear ya, woff woff translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

Com' on, woff woff translate

I'll make you woff like a dog translate

I'm gonna give it to you just the way you like it translate

I'm gonna give it to you just the way you want it translate

I'm gonna give it to you just the way you love it translate

I'm gonna give it to you just the way you need it translate

I'm gonna give it to you just the way you like it translate

I'm gonna give it to you just the way you want it translate

I'm gonna give it to you just the way you love it translate

I'm gonna give it to you just the way you need it translate

Woff like a dog translate

Woff woff translate

Yo will make me, woff woff translate

Let me hear ya, woff woff translate

Com' on, woff woff translate

متن آهنگ Doggy Style از DJ Aligator Project

I'll make you woff like a dog translate

Let me hit it translate

Let me hit it translate

Let me hit it from the back in the tack like that translateLet me hit it translate

Let me hit it translate

Let me hit it from the back cause you like it like that translate

Let me hit it translate

Let me hit it translate

Let me hit it from the back in the tack like that translate

Let me hit it translate

Let me hit it translate

Let me hit it from the back cause you like it like that translate

I'll make you woff like a dog, woff woff Doggy Style translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background