متن آهنگ Farketmiyor از Davut Güloğlu

👁 ١١Dertlerimi bilecek translate

Gözyaşımı silecek

Dertlerimi bilecek translate

Gözyaşımı silecek

Yüzümü güldürecek

Sevgili arıyorum

Yüzümü güldürecek

Sevgili arıyorum

Farketmiyor etmiyor translate

Kara olsun kaşları

Farketmiyor etmiyor translate

Sarı olsun saçları

Yeterki candan olsun translate

Cilveli bakışları

Yeterki candan olsun translate

Cilveli bakışları

Farketmiyor etmiyor translate

Kara olsun kaşları

Farketmiyor etmiyor translate

Sarı olsun saçları

Yeterki candan olsun translate

Cilveli bakışları

Yeterki candan olsun translate

Cilveli bakışları

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

Fidan gibi duracak translate

İnce belli olacak

Fidan gibi duracak translate

İnce belli olacak

Gönlümü dolduracak

Sevgili arayırum

Gönlümü dolduracak

Sevgili arayırum

Farketmiyor etmiyor translate

Kara olsun kaşları

Farketmiyor etmiyor translate

Sarı olsun saçları

Yeterki candan olsun translate

Cilveli bakışları

Yeterki candan olsun translate

Cilveli bakışları

Farketmiyor etmiyor translate

Kara olsun kaşları

Farketmiyor etmiyor translate

Sarı olsun saçları

Yeterki candan olsun translate

Cilveli bakışları

Yeterki candan olsun translate

Cilveli bakışları

متن آهنگ Farketmiyor از Davut Güloğlu

Boyu boyuma uysun translate

Huyu huyuma uysun translate

Boyu boyuma uysun translate

Huyu huyuma uysun translate

Kızların hepsi duysun

Sevgili arıyorum

Kızların hepsi duysunSevgili arıyorum

Farketmiyor etmiyor translate

Kara olsun kaşları

Farketmiyor etmiyor translate

Sarı olsun saçları

Yeterki candan olsun translate

Cilveli bakışları

Yeterki candan olsun translate

Cilveli bakışları

Farketmiyor etmiyor translate

Kara olsun kaşları

Farketmiyor etmiyor translate

Sarı olsun saçları

Yeterki candan olsun translate

Cilveli bakışları

Yeterki candan olsun translate

Cilveli bakışları

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background