تصویر آهنگ Titanium از David Guetta Sia

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Titanium از David Guetta Sia

👁 ٣١٧٦
امتیاز ٧.٥ از ٤ نظرYou shout it out, but I can't hear a word you say تو فریاد میزنی اما من هیچی از حرفایی که تو میگیو نمیشنوم

I'm talking loud, not saying much من بلند حرف میزنم، چیز زیادی نمیگم

I'm criticized, but all your bullets ricochet از من انتقاد می شود، اما همه گلوله های شما کمانه می کنند(چرت و پرت میگین)

You shoot me down, but I get up تو به من شلیک میکنی ولی من بلند میشم

I'm bulletproof, nothing to lose من ضدگلوله ام، چیزی برای از دست دادن ندارم

Fire away, fire away شلیک کن شلیک کن

Ricochet, you take your aim کمون میکشن، هدف میگیری

دانلود آهنگ Titanium از David Guetta Sia

Fire away, fire away شلیک کن شلیک کن

You shoot me down, but I won't fall بهم شلیک میکنی ولی از پا نمیفتم

I *** Titanium من از تیتانیوم ام

You shoot me down, but I won't fall بهم شلیک میکنی ولی از پا نمیفتم

I *** Titanium من از تیتانیوم ام

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

Cut me down, but it's you who'll have further to fall منو زمین بزن ولی تو کسی خواهی بود بیشتر پایین میاد

Ghost town and haunted love شهر ارواح و عشق خالی از سکنه

Raise your voice, sticks and stones may break my bones صدایت را بلند کن، چوب ها و سنگ ها ممکن است استخوان هایم را بشکنند

I'm talking loud, not saying much من بلند حرف میزنم، چیز زیادی نمیگم

I'm bulletproof, nothing to lose من ضدگلوله ام، چیزی برای از دست دادن ندارم

Fire away, fire away شلیک کن شلیک کن

Ricochet, you take your aim کمون میکشن، هدف میگیری

Fire away, fire away شلیک کن شلیک کن

You shoot me down, but I won't fall بهم شلیک میکنی ولی از پا نمیفتم

I *** Titanium من از تیتانیوم ام

You shoot me down, but I won't fall بهم شلیک میکنی ولی از پا نمیفتم

I *** Titanium من از تیتانیوم ام

I *** Titanium من از تیتانیوم ام

I *** Titanium من از تیتانیوم ام

متن آهنگ Titanium از David Guetta Sia

Stone hard, machine gun سنگ سخت، مسلسل

Fired at the ones who run به سمت کسانی که فرار میکنن شلیک کن

Stone hard, as bulletproof glass سنگ سخت ، شیشه ضدگلولهYou shoot me down, but I won't fall بهم شلیک میکنی ولی از پا نمیفتم

I *** Titanium من از تیتانیوم ام

You shoot me down, but I won't fall بهم شلیک میکنی ولی از پا نمیفتم

I *** Titanium من از تیتانیوم ام

You shoot me down, but I won't fall بهم شلیک میکنی ولی از پا نمیفتم

I *** Titanium من از تیتانیوم ام

You shoot me down, but I won't fall بهم شلیک میکنی ولی از پا نمیفتم

I *** Titanium من از تیتانیوم ام

I *** Titanium من از تیتانیوم ام

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background