تصویر آهنگ Talayeh Daar از داریوش

متن آهنگ Talayeh Daar از داریوش
ای بزرگ موندنی ای طلایهدار روز

سایه گستر رو تن از گذشته تا هنوز

ای صدات صدای نور تو شب پوسیدنی

ای سخاوت غمت بهترین بوسیدنی

واسه این شرقی تن داده به باد

تو گوارایی حس وطنی

تو شقاوت شب قرن یخی

تو شكوفایی تاریخ منی

اگه شعرم زمزمه توی بازار صداست

طپش قلبم اگه پچپچ شاپركاست

تو رو فریاد میزنم ای كه معجزهگری

ای كه این شبزده رو به سپیده میبری

واسه این شرقی تن داده به باد

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

تو گوارایی حس وطنی

تو شقاوت شب قرن یخی

تو شكوفایی تاریخ منی

ای تو یاور بزرگ همه قلبهای شكسته

ای تو مرهم عزیز هرچی دست پینه بسته

رو كدوم قله نشستی، تو كه دنیا زیر پاته

غصه دستهای خالی لرزش پاكه صداته

توی قرن دود و آهن تو رسول گـل و نوری

تو عطوفت مسلم تو حقیقت غروری

واسه این شرقی تن داده به باد

تو گوارایی حس وطنی

تو شقاوت تو شقاوت شب قرن یخی

تو، تو شكوفایی تاریخ منی

متن آهنگ Talayeh Daar از داریوش

تو مفسر محبت تو طلایهدار صبحی

فاتح تاریخی من تو خود سردار صبحی

اسم تو اسم شب من به شكوه اسم اعظم

متبرک و عزیزی مثل سجده گاه آدمواسه این شرقی تن داده به باد

تو گوارایی حس وطنی

تو شقاوت شب قرن یخی

تو شكوفایی تاریخ منی

واسه این شرقی تن داده به باد

تو گوارایی حس وطنی

تو شقاوت شب قرن یخی

تو شكوفایی تاریخ منی

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background