متن آهنگ نازنین از داریوش

Nazanin

👁 ١١٦ای نازنین ای نازنین در آینه ما را ببین

از شرم این صد چهره ها در آینه افتاده چین

از تندباد حادثه گفتی که جان در برده ایم

اما چه جان در بردنی دیریست که در خود مرده ایم

ای نازنین ای نازنین در آینه ما را ببین

از شرم این صد چهره ها در آینه افتاده چین

اینجا بجز درد و دروغ هم خانه ای با ما نبود

در غربت من مثل من هرگز کسی تنها نبود

عشق و شعور و اعتقاد کالای بازار کساد

سوداگران در شکل دوست بر نارفیقان شرم باد

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

هجرت سرابی بود و بس خوابی که تعبیری نداشت

هر کس که روزی یار بود اینجا مرا تنها گذاشت

اینجا مرا تنها گذاشت

ای نازنین ای نازنین در آینه ما را ببین

از شرم این صد چهره ها در آینه افتاده چین

من با تو گریه کرده ام در سوگ همراهان خویش

آنان که عاشق مانده اند در خانه بر پیمان خویش

ای مثل من در خود اسیر لیلای من با من بمیر

تنها به یمن مرگ ما این قصه می ماند به جا

هجرت سرابی بود و بس خوابی که تعبیری نداشت

متن آهنگ نازنین از داریوش

هر کس که روزی یار بود اینجا مرا تنها گذاشت

اینجا مرا تنها گذاشت

ای نازنین ای نازنین در آینه ما را ببیناز شرم این صد چهره ها در آینه افتاده چین

ای مثل من در خود اسیر لیلای من با من بمیر

تنها به یمن مرگ ما این قصه می ماند به جا

ای نازنین ای نازنین در آینه ما را ببین

از شرم این صد چهره ها در آینه افتاده چین

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background