متن آهنگ Faryad Zire Ab از داریوش

👁 ٢٩٧ضیافت های عاشق را خوشا بخشش. خوشا ایثار

خوشا پیدا شدن در عشق. برای گم شدن دریا.

چه دریایی میان ماست. خوشا دیدار ما در خواب.

چه امیدی به این ساحل. خوشا فریاد زیر اب.

خوشا عشق و خوشا خون جگر خوردن.

خوشا مردن. خوشا از عاشقی مردن.

اگر خوابم.اگر بیدار. اگر مستم. اگر هشیار

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

مرا یارای بودن نیست. تو یاری کن. مرا ای یار.

تو ای خاتون خواب من. من تن خسته را در یاب.

مرا هم خانه کن تا صبح. نوازش کن مرا تا خواب.

همیشه خواب تو دیدن. دلیل بودن من بود.

چراغ راه بیداری اگر بود از تو روشن بود.

ضیافت های عاشق را خوشا بخشش. خوشا ایثار

متن آهنگ Faryad Zire Ab از داریوش

خوشا پیدا شدن در عشق. برای گم شدن دریا.

نه از دور و نه از نزدیک. تو از خواب امدی ای عشق.خوشا خود سوزی عاشق.مرا اتش زدی ای عشق.

خوشا عشق و خوشا خون جگر خوردن.

خوشا مردن. خوشا از عاشقی مردن.

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background