تصویر آهنگ بویه گندم از داریوش

متن آهنگ بویه گندم از داریوش

Booye Gandom

👁 ١٣٠بوی گندم مال من هر چی که دارم مال تو

یه وجب خاک مال من هرچی میکارم مال تو

اهل طاعونی ی این قبیله ی مشرقی ام

تویی این مسافر شیشه اى يه شهر فرنگ

پوستم از جنس شب ‚ پوست تو از مخمل سرخ

رختم از تاوله تن پوش تو از پوست پلنگ

بوی گندم مال من هر چی که دارم مال تو

یه وجب خاک مال من هرچی میکارم مال تو

تو به فکر جنگل آهن و آسمون خراش

من به فکر یه اتاق اندازه ی تو واسه خواب

تن من خاک منه ساقه ی گندم تن تو

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

تن ما تشنه ترین تشنه ی یک قطره ی آب

بوی گندم مال من هر چی که دارم مال تو

یه وجب خاک مال من هرچی میکارم مال تو

شهر تو شهر فرنگ

آدمهاش ترمه قبا

شهر من شهر دعا

همه گنبداش طلا

تن تو مثل تبر

تن من ریشه ی سخت

تپش عکس یه قلب

متن آهنگ بویه گندم از داریوش

مونده اما رو درخت

بوی گندم مال من هر چی که دارم مال تو

یه وجب خاک مال من هرچی میکارم مال تونباید مرثیه گو باشم واسه خاک تنم

تو آخه مسافری خون رگ این جا منم

تن من دوست نداره زخمی ی دست تو بشه

حالا با هر کی که هست هر کی که نیست داد میزنم

بوی گندم مال من هر چی که دارم مال من

یه وجب خاک مال من هرچی ميکارم مال من

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background