تصویر آهنگ Balaye Ney از داریوش

متن آهنگ Balaye Ney از داریوش

👁 ١٢٤وقت از ني كر شدن وقت عريانتر شدن

گم شدن پيدا شدن بي در و پيكر شدن

رد شو از هر نا بلد در عبور از فصل بد

رو به اين بي منظره اين غزل كش اين جسد

اين همه بي خاطره اين همه بي پنجره

خيل خود جلاد تلخ اين زلال باكره

بشنو از نيهاي ني بشنو از بالاي ني

بشنو از نيهاي ني بشنو از بالاي ني

قاريان ما به دار خلوت ما بي حصار

مسلخ سبزينه ها جنگل بي برگ و باد

بشنو از اين زخم جان بشنو از اين ناگهان

بشنو از من بي دريغ در حضور غايبان

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

رد شو از آوار برگ رد شو از فصل تگرگ

رد شو از اين زان حرير رد شو از ديوار مرگ

پر كن از ني ناي ني بغض سيل آساي ني

بشنو از دل ضربهها بشنو از آواي ني

وقت از ني كر شدن وقت عريانتر شدن

گم شدن پيدا شدن بي در و پيكر شدن

بشنو از نيهاي ني بشنو از بالاي ني

بشنو از نيهاي ني بشنو از بالاي ني

قاريان ما به دار خلوت ما بي حصار

مسلخ سبزينهها جنگل بي برگ و باد

متن آهنگ Balaye Ney از داریوش

بشنو از اين زخم جان بشنو از اين ناگهان

بشنو از من بي دريغ در حضور غايبان

رد شو از آوار برگ رد شو از فصل تگرگرد شو از اين زان حرير رد شو از ديوار مرگ

پر كن از ني ناي ني بغض سيل آساي ني

بشنو از دل ضربهها بشنو از آواي ني

وقت از ني كر شدن وقت عاشقتر شدن

گم شدن پيدا شدن وقف يكديگر شدن

بشنو از نيهاي ني بشنو از بالاي ني

بشنو از نيهاي ني بشنو از بالاي ني

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
از همین آلبوم
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background