متن آهنگ Talayeh Dar از Darioush

👁 ٤٣ای بزرگ موندنی ای طلایه دار روز

سایه گستر رو تن از گذشته تا هنوز

ای صدات صدای نور تو شب پوسیدنی

ای سخاوت غمت بهترین بوسیدنی

واسه این شرقی تن داده به باد

تو گوارایی حس وطنی

تو شقاوت شب قرن یخی

تو شكوفایی تاریخ منی

اگه شعرم زمزمه توی بازار صداست

طپش قلبم اگه پچپچ شاپركهاست

تو رو فریاد میزنم ای كه معجزه گری

ای كه این شبزده رو به سپیده میبری

واسه این شرقی تن داده به باد

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

تو گوارایی حس وطنی

تو شقاوت شب قرن یخی

تو شكوفایی تاریخ منی

ای تو یاور بزرگ همه قلبهای شكسته

ای تو مرهم عزیز هرچی دست پینه بسته

رو كدوم قله نشستی تو كه دنیا زیر پاته

غصه دستهای خالی لرزش پاكه صداته

توی قرن دود و آهن تو رسول گـل و نوری

تو عطوفت مسلم تو حقیقت غروری

واسه این شرقی تن داده به باد

تو گوارایی حس وطنی

تو شقاوت تو شقاوت شب قرن یخی

تو، تو شكوفایی تاریخ منی

متن آهنگ Talayeh Dar از Darioush

تو مفسر محبت تو طلایه دار صبحی

فاتح تاریخی من تو خود سردار صبحی

اسم تو اسم شب من به شكوه اسم اعظم

متبرك و عزیزی مثل سجده گاه آدمواسه این شرقی تن داده به باد

تو گوارایی حس وطنی

تو شقاوت شب قرن یخی

تو شكوفایی تاریخ منی

واسه این شرقی تن داده به باد

تو گوارایی حس وطنی

تو شقاوت شب قرن یخی

تو شكوفایی تاریخ منی

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background