تصویر آهنگ Ma He Ha از Dang Show

متن آهنگ Ma He Ha از Dang Show

آلبوم: Dang Show Room

👁 ٥٧ای دلِ من در هوایت همچو آب و ماهیان

ماهی جانم بمیرد گر نباشی یک زمان

ماهیان را عشق نبود یک زمان بیرون آب

عاشقان را روح نبود گر نباشی یارشان

عاشقان را روح نبود گر نباشی یارشان

گئتمه گئتمه گَل گوزل یار

گئتمه گئتمه گَل گوزل

گئتمه گئتمه گَل گوزل یار

گئتمه گئتمه گَل گوزل

جان ماهی آب باشد عشق بی جان چون بود

چون كه بی جان عشق نبود چون بود بی جان جهان

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

بر دهان من به دست خویش بنهادی قدح

تا ز سرمستی ندانم من قدح را از دهان

تا ز سرمستی ندانم من قدح را از دهان

گئتمه گئتمه گَل گوزل یار

گئتمه گئتمه گَل گوزل

گئتمه گئتمه گَل گوزل یار

گئتمه گئتمه گَل گوزل

ای دل ِ من در هوایت همچو آب و ماهیان

ماهی جانم بمیرد گر نباشی یک زمان

ماهیان را عشق نبود یک زمان بیرون آب

متن آهنگ Ma He Ha از Dang Show

عاشقان را روح نبود گر نباشی یارشان

عاشقان را روح نبود گر نباشی یارشان

دارم هوای عاشقی، ای یار زودا بیادارم هوای عاشقی، ای یار زودا بیا

گئتمه گئتمه گَل گوزل یار

گئتمه گئتمه گَل گوزل

گئتمه گئتمه گَل گوزل یار

گئتمه گئتمه گَل گوزل

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background