متن آهنگ Dang Show از Dang Show

آلبوم: Dang Show Room

👁 ٤٧نَبوَد چونین مَه در جهان، ای دل همینجا

از جَنگ می ترسانیم، گر جنگ شد گُو جنگ شو

در عشقِ جانان جان بده، بی عشق نگشاید گِره

ای روح اینجا مست شو، ای عقل اینجا دنگ شو

درُ درُ نبندُ، درُ درُ نبندُ، درُ درُ نبندُ، نرو درُ نبندُ

درُ درُ نبندُ، درُ درُ نبندُ، درُ درُ نبندُ، نرو درُ نبندُ

گریه ها کردم درو شاید نبندی، گریه ها کردم درو شاید نبندی

قصه ها گفتم کمی شاید بخندی، گریه هاو قصه هاو خاطراتم

لای در له شد، دل لای در له شد

دل لای در له شد، دل لای در، دنگ شو

گه بر لبت لب مینهد، گه بر کنارت مینهد

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

چون این کُند رو نای شو، چون آن کند رو چنگ شو

در دام او افتاده ای، خود تو ز عشقش زاده ای

زین بُت رهایی نیستت، خواهی به صد فرسنگ شو

ای روح اینجا مست شو، ای عقل اینجا دنگ شو

درُ درُ نبندُ، درُ درُ نبندُ، درُ درُ نبندُ، نرو درُ نبندُ

درُ درُ نبندُ، درُ درُ نبندُ، درُ درُ نبندُ، نرو درُ نبندُ

گریه ها کردم درو شاید نبندی، قصه ها گفتم کمی شاید بخندی

خاطراتم از همین سی سال و اندی،

گریه هاو قصه هاو خاطراتم

لای در له شد، دل لای در له شد

متن آهنگ Dang Show از Dang Show

دل لای در له شد، دل لای در له شد

دست لای در له شد، پا لای در له شد

دل لای در له شد، دل لای در...نَبوَد چونین مَه در جهان، ای دل همینجا، دنگ شو

از جنگ می ترسانیم، گَر جنگ شد گو، جنگ شو

در عشق جانان جان بده، بی عشق نگشاید گره

ای روح اینجا مست شو، ای عقل اینجا

دنگ شو (اتاق گوشواره)

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background